TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/ Prosjekter

Prosjekter

Pågående prosjekter og program

Infrastrukturprogram for kystskogbruket

Rapport Infrastrukturprogrammet for kystskogbruket er utarbeidet av SINTEF, NIBIO og Skogkurs på oppdrag fra Skognæringa Kyst og ble overlevert i oktober 2015. Programmet skisserer med utgangspunkt i eksisterende infrastruktur på land og sjø, og oversikter over hvor skogressursene vil komme framover, hvordan en utbygging av infrastrukturen kan skje på en samfunnsøkonomisk måte.

Skognæringa Kyst har i sitt oppfølgingsnotat uttrykt at «I fylkene trengs også en felles oppfølging med næringa, forvaltningen og regionalt politisk nivå».

Kontaktperson Helge Kårstad /  Kjersti Kinderås
E-post Helge@Kystskogbruket.no / kjersti@kystskogbruket.no
Telefon 480 20 261 / 95239006

Infrastruktur i Kystskogbruket 2015/2016
Melding om kystskogbruket 2015 prioriterer en videre satsing på infrastruktur høgt. I oppfølgingen av Melding om kystskogbruket som kom i 2008 har det vært arbeidet med utbygging av infrastrukturen inkludert skogsveger, offentlig vegnett og kaier i kystfylkene. Grunnen til denne prioriteringen har vært manglende utbygging av skogsveier til skogreisingsskogene og relativt høge transportkostnader fra stubbe til industri for skogsvirke fra kystskogfylkene sammenlignet med innlandet i Norge. Dette var også bakgrunnen for igangsetting av prosjektet Infrastrukturprogram for kystskogbruket, som var ferdig våren 20015.
Infrastrukturprogrammet viser sammenhengen mellom skogsveier, flaskehalser på offentlige veier og tømmerkaier. Det er utført økonomiske beregninger som optimaliserer investeringene både i tid og sted. SINTEF har i samarbeid med NIBIO utført arbeidet og oppdragsgiver er Skognæringa Kyst. Rapporten viser at det trengs en ekstraordinær satsing for å kunne oppnå de ønskede resultatene.
 

For å følge opp anbefalingene og konklusjonene i rapporten, er prosjektet Infrastruktur i Kystskogbruket 2015/2016 satt i gang. I stor grad vil prosjektet dreie seg om å bidra til å iverksette målene i Infrastrukturprogrammet der også resultater fra andre utredninger/rapporter om infrastrukturen i kystskogfylkene blir tekt inn. Arbeid som gjelder skogsveier vil også inkludere utfordringer knyttet til bratt terreng og taubaner. Målet er å utarbeide en mer detaljert tiltak- og fremdriftsplan i samarbeid med skognettverkene i fylkene, fylkesmennene og Landbruksdirektoratet.

SINTEF startet i 2014 et 3-årig forskningsbasert prosjekt kalt «Efficient value chains for the forest industry in Coastal Norway», (NORFOR) 2014-2017. Tilknyttet dette prosjektet er følgende industrielle og offentlige partnere; Arbor-Hattfjelldal AS, Moelven van Severen AS, Statskog SF, Fylkesmannen i Nordland, Allskog SA, Nordland Fylkeskommune, Mosjøen Havn KF og Skognæringa Kyst SA. Prosjektleder som er engasjert i omsøkt prosjekt vil delta i dette Norfor-prosjektet.

Det er nylig startet opp et nasjonalt arbeid for å analysere flaskehalser for tømmertransporten på det offentlige veinettet. SKOGDATA skal utføre arbeidet. Som del av dette prosjektet er det også påbegynt et arbeid for å skaffe virkesressursdata fra kystskogfylkene. NIBIO er engasjert til å utføre dette arbeidet. Prosjekteier for den nasjonale flaskehalsanalysen er Norges Skogeierforbund. Også her deltar Skognæringa Kyst og prosjektleder for omsøkt prosjekt vil delta.

Kontaktperson Helge Kårstad
E-post Helge@Kystskogbruket.no
Telefon 480 20 261

 

Informasjonsspredning og kunnskapsløft for økt aktivitet i kystskogbruket
Prosjektet ”Informasjon og kunnskapsløft for økt aktivitet i kystskogbruket” vil være viktig for å ta tak i utfordringer som:
• Mange av skogeierne prioriterer ikke å drive eller aktivt forvalte sine skogressurser, til tross for at industrien etterspør råvarer.
• Mangelfull kunnskap om skogforvaltning gjør at beslutninger om hogst, foryngelse og andre tiltak på eiendommen fattes på feil grunnlag.
Under 20% av skogeierne i Kystskogbruket er organisert, noe som gir seg utslag i lite informasjonsspredning og manglende kunnskapsformidling. Dette gjelder for øvrig også for lokalpolitikere, premissgivere, ressursforvaltere og øvrige beslutningstakere.
Det finnes mye informasjon om konsekvenser av aktiv forvaltning av skog. En vesentlig utfordring er å tilpasse denne informasjonen til de aktuelle målgrupper. Aktuelle tema er ressursutnyttelse, økonomi, klimaeffekter, folkehelse og øvrige samfunnsmessige gevinster.

Kontaktperson Kjersti Kinderås
E-post Kjersti@kystskogbruket.no
Telefon 952 39 006


 

Avsluttede prosjekter og program

Skogsindustrien stilte for noen år siden spørsmålet: «Hvor står fremtidige og arealmessig tilgjengelige skogressurser langs kysten og hvor mye er dette?» Melding om Kystskogbruket (2008) prioriterte et eget prosjekt, det såkalte «skogsveiprosjektet» for blant annet å finne svar på dette.

Mål for prosjektet var å «sikre utbygging av et tjenlig veinett»; 1. Samordne hov

edplanarbeidet i de enkelte fylker 2. Utvikle et skogsvegprogram for kystfylkene 3. Sikre kompetanseheving og kvalitet i gjennomføringen av hovedplanarbeidet.

 

 

Skogsvegprosjektet 2013
«Skogsveiprosjektet 2013» er en videreføring av «Skogsveiprosjektet 2009-12» i Kystskogbruket. I prosjektperioden (2013) har det vært en økning på ca. 50 % (56 kommuner) som har levert ajourførte data for eksisterende skogsbilveier til Kartverket. Det har i perioden også vært en økning på ca. 20 % (26 kommuner) som har digitalisert inn fremtidige skogsbilveier. Kompetanse og kapasitet innenfor digitalisering har vært en flaskehals. 9 kommuner har behandlet hovedplanen politisk (temaplan) i 2013.

 

 

 

 

Skogsvegprosjektet 2014

Skogsveiprosjektet 2014 er en videreføring av Skogsveiprosjektet 2013 og Skogsveiprosjektet 2009- 12 i Kystskogbruket. Målet med Skogsveiprosjektet 2014 har vært å bidra til at hovedplanarbeidet kunne ferdigstilles i alle fylker. Data fra hovedplanarbeidet er viktig for skogforvaltningen i kommune og fylke. Men det er minst like viktig for å skaffe informasjon til hele nettverket i Kystskogbruket. Dette vil i neste omgang ha stor betydning for opptrappinga av skogveibyggingen i kystskogfylkene.

 

 

 

Virkesterminalprosjektet 2013 – 2014

Sintef-rapporten «Transport av skogvirke i kyststrøk» (A20874/2011) la grunnlaget for økt fokus på sjøtransport og tømmerkaier i Kystskogbruket. Dette har også vært viktig for videre politisk arbeid for å bedre den skoglige infrastruktur i kystskogfylkene


For 2013 (01.01.13 – 31.03.14) ble det etablert et eget prosjekt, «Virkesterminaler i Kystskogbruket», som denne rapporten i hovedsak gjelder. Prosjektet i 2013 har generelt bidratt til videre økt fokus på sjøtransport av skogsvirke og konkret bidratt til å få frem de beste prosjektene/ søknader for utbygging av virkesterminaler ved sjø. Prosjektet har vært viktig ved detaljplanlegging og realisering av de 5 virkesterminalene som fikk økonomisk støtte over revidert statsbudsjett i 2012.
 

Virkesterminalprosjektet 2014 – 2015
Mer informasjon kommer 

 

Fra ti til en

«Fra ti til en» var et femårig kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. Brukerne var aktørene i kystskogbruket. Forskere fulgte fire feltprosjekt lokalisert til og drevet av kystskogbruket. I feltprosjektene søkte skogbruksaktører å etablere eiendomsoverbyggende skogeiersamarbeid hva angikk forvaltning av skogen.

 

 

 

Kompetanseutvikling i Kystskogbruket

Skognæringa Kyst fikk på nyåret 2014 fra tilsagn fra Verdiskapingsfondet for skogbruk, Utviklingsfondet for skogbruk og Skogkurs med støtte til gjennomføring av et 3-årig kompetanse-utviklingsprosjekt for kystskogregionen.

Målet med prosjektet har vært å utvikle skogeierretta tiltak og kommunikasjonsmodeller/ verktøy for å øke skogaktiviteten, verdiskaping og sysselsetting i kystskogbruket. Prosjektet har fulgt opp tilrådningene i Melding om kystskogbruket.

Prosjektet er skissert som et hovedprosjekt med fylkesvise feltprosjekt. Prosjektleder i Skognæringa Kyst har bistått med kompetanse og praktisk arbeid for oppstart av feltprosjekt i de ulike fylkene. Slik har Skognæringa Kyst fungert som nav for erfaringsutveksling og kompetansemegler for de ulike feltprosjektene, hvor ulike modeller for kommunikasjon og informasjon opp mot aktivitetsskapende tiltak har vært prøvd ut.


Gjennomføring:


Det er gjennomført fem feltprosjekter for utprøving av informasjonskanaler, for å nå skogeier med informasjon, utvikling av kompetansepakker, og utvikling og tilrettelegging av arbeidsmetodikk for aktivitetsskapende tiltak.

For å unngå oppbygging av nye strukturer, har det vært lagt vekt på å knytte feltprosjektene opp mot eksisterende aktivitet.

Fylkesvise skognæringsforum har hatt eierskapet til fire av feltprosjektene, disse har hatt lokal/ regional forankring og hovedfinansiering. Fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket har hatt eierskap og delfinansiering av det femte feltprosjektet. Skogkurs har vært en viktig samarbeidspartner i feltprosjektene, og har i tillegg hatt prosjektledelsen i FM-gruppas prosjekt.


Kort oppsummering av feltprosjektene:

- Nordland – skogeierretta tiltak knyttet til merverdi fra skogen – utvikling av APP for mobil, nettbrett og PC som inngang til å skogeier på nye måter.

- Trøndelag – utvikling av skogeierretta informasjon om trøndelagsskogbruket presentert gjennom nyhetsbrev på epost, og formidlet gjennom digital utgave av fagbladet Norsk Skogbruk. Samarbeid med skogpådrivernettverka i Trøndelag og Norsk Skogbruk.

- Rogaland – Det grønne gullet – fagartikler i lokal presse kombinert med sosiale medier og kurs/fagmøter. Samarbeid med Skogselskapet i Rogaland

- Vest-Agder – utvikling av prototyp av e-book retta mot nye skogeiere på Agder. Boka kan med enkle grep tilpasses andre fylker i kystskogbruket. Samarbeid med Agder Skogselskap.

- Felles fylkesoverbyggende prosjekt i samarbeid med FM-gruppa i Kystskogbruket. Utvikling av kompetansepakke tilpassa kystskogbruktes veiledningsapparat for kursing av kystskogeieren.

Sluttraport for prosjektet med prosjektregnskap finner du her.

Nordland: Merverdi fra skogen

Tema


Merverdi fra skogen – spesielle virkeskvaliteter for bygningsvern som inngang til kompetansehevende tiltak retta mot skogeier. Kompetanseutvikling retta mot spesielle virkeskvaliteter i egen skog, Mer verdi fra skogbruksplanen, utvikling av APP gjennom samarbeid med Nord Universitet. Verdikjede-perspektiv, skogeiere, bygdesag og tradisjonshåndverkere med i prosjektet.

Avsluttet i november 2017.

Resultat knyttet til nytt vektøy i prosjektet


I prosjektbeskrivelsen er arbeidet med utvikling av app for kartfesting av spesielle virkeskvaliteter i skog skissert. Det er gjort et omfattende og grundig utviklingsarbeid med appen. Utviklingen av selve verktøyet er utført av Geodata, og vi har vært svært heldige med kontaktperson i firmaet, Roy Svaliaunet, viste seg å ha skogbruksfaglig utdanning som bakgrunn. Dette har vært en stor fordel, siden forståelsen for konseptet var på plass fra første stund, i tillegg til god innsikt i og kunnskap om det skogfaglige innholdet som skulle på plass i verktøyet.

Det er gjennomført uttesting med aktuelle brukere for innspill til forbedringer, både på norsk og svensk side. Det er også gjennomført kurs i bruk av appen, med målgruppe skogeiere, bygdesagbrukere , skogbruksplanleggere fra tømmerkjøperne og andre interesserte.

Appen vil bli forvaltet av relevante aktører, det arbeides for å få på plass avtale med bygdesagforeningen. Svensk part knytter forvaltning av appen til foreningen Traditional Crafts.

Kontaktperson Torgunn Sollid
Trøndelag Forskning og Utvikling
E-post torgunn@kystskogbruket.no
Telefon 994 98 088
 

• Trøndelag: Mobilen som "kompetanse-hevingskanal" i pådriverprosjekt

Tema

Mobilen som "kompetanse-hevingskanal" i pådriverprosjekt. Et utvalg nyes skogeiere (vurdert av skogpådriverne i nettverka) har fått tilbud om Informasjonspakke tilpassa nye skogeier: Norsk Skogbruk med innhold tilpasset nye skogeiere, tilsendt i papirutgave, digital utgave, som nyhetsbrev på epost og mobil.

Gjennomført fra november 2016 - november 2017.

Resultat


- Pakken ble introdusert med førsteutgave med Trøndelagsskogbruket og pådrivernettverka som tema. Gode tilbakemeldinger på denne første utgaven i papir.

- Mentorene i skogpådriver-nettverka skulle knytte arbeidet sitt opp mot informasjonspakken, og sjekker ut om vi når skogeiere på denne måten.

- Pådrivernettverka med «skogmentorer» har ikke i forventet grad bruket nyhetsartikler som informasjonskanal for å nå ut med relevant informasjon. Slik har det blitt mindre respons enn forventet. Kan skyldes både stort arbeidspress hos skogpådriverne, og at dette er blitt «glemt» i arbeidshverdagen. Men det kan også skyldes at mange skogeiere ikke opplever et fagblad av denne typen som relevant for dem.

- Egen fane for kystskogbruket på Norsk Skogbruk, med saker særlig relevante for kystskogbuket.

- «Gjensidig opplenking» på hjemmesidene Kystskogbruket.no og digital utgave av Norsk Skogbruk. -Har gitt økning i treff på sidene hos Norsk Skogbruk, men liten effekt på kystskogbruket.no.

- Utviklingsarbeid utført av Norsk Skogbruk for tilpassing av mobilutgave og nettsted.

- Prosjektet evalueres med spørreundersøkelse, og Norsk Skogbruk har i etterkant sendt ut en spørreundersøkelse til deltakerne for innspill til forbedringer på innhold, bruk av nyhetsbrev og om mobilen er en egna plattform for fagartikler tilpassa kystskogeier.


Viktige erfaringer fra arbeidet

- Fagbladet Norsk Skogbruk blir trolig oppfattet som for faglig tungt for skogeiere med «tynn tråd» til skogeierrollen. Som erfaringene fra Rogaland viser, kan et samarbeid mellom Norsk Skogbruk og lokale aktører for faglige artikler i lokal presse være en bedre inngang.

- Det er imidlertid viktig å evaluere samlet etter at resultatene fra spørreundersøkelsen er klar.

- Resultatene fra undersøkelsen blir å finne på kystskogbruket.no.

Kontaktperson Line Venn
Norsk Skogbruk
E-post line.venn@norsk-skogbruk.no
Telefon 930 97 133

• Rogaland: Skogen -det grønne gull

Tema

Informasjonsserien Skogen – det grønne gull treffer skogeiere med informasjon fra flere hold. Både direkte på kurs og skogdager, gjennom pressen, gjennom sosiale medier og gjennom kommunen og næringsaktører. På denne måten vil vi gjøre informasjon lettere tilgjengelig for skogeieren anno 2017.

Status

De deler av prosjektet som involverer Skognæringa Kyst og uttesting av kompetansekanaler er avsluttet.

Resultat


- Fagartikler: Fem artikler har blitt produsert slik som planlagt. De ble publisert i Bondevennen og etterpå i noen andre kanaler, blant annet Skogselskapet.no, Vestnytt og Norsk Skogbruk.
 

- Fagarrangement: Hver artikkel er akkompagnert av et fagarrangement to steder i fylket som tar sikte på å gi utdypende informasjon om temaet. Skogbruk har deltatt med faglig innhold på flere av arrangementene.
 

- Informasjon på kommunene sine nettsider: Kommunenes rådgivere på skog har blitt tilbudt en mal med informasjon om skogbruk til sine nettsider. Til nå er det kun Hjelmeland kommune som har tatt i bruk malen. Noen av de andre kommunene har vært flinke til å legge ut nyheter når vi har arrangement. Dette arbeidet følges opp i videreføringa av prosjektet.
 

- Facebooksiden «Spør Skogbrukssjefen». Her vil det legges ut råd og informasjon om kurs o.l. for skogeiere. Skogeiere kan også bruke siden til å legge ut spørsmål som en rådgiver med kompetanse på skog kan svare på. Fylkesmannen og kommunene sine rådgivere vil svare på spørsmålene. Prosjektet har hatt redaktøransvar for Facebooksiden. Gode erfaringer så langt.


Viktige erfaringer fra arbeidet:

- De nye tilnærmingene har gitt god deltakelse på fagarrangementer, med tilbakemeldinger om at faglige artikler i lokalpresse blir lest!

- Lokal presse er ofte samarbeidsvillig, og tar imot ferdige fagartikler. Det er imidlertid tidkrevende å produsere gode fagartikler, og forutsette at det finnes lokale drivkrefter som kan sette relevante lokale tema og problemstillinger på dagsorden.

- Sosiale medier har et uutnyttet potensiale som kanal for enklere skogfaglige spørsmål og svar, men forutsetter at det finnes en skogbrukssjef i kommunen med tilstrekkelig skogfaglig kompetanse.

- Slik også feltprosjektet i Trøndelag viser, kan en utvikling av samarbeidet med Norsk Skogbruk være en inngang for å skire både den journalistiske og faglige kvaliteten.

Kontaktperson Gerd Inger Aarnes
Skogselskapet i Rogaland
E-post gerd@skogselskapet.no
Telefon 952 10 357


Vest-Agder: Utvikling av I-book for skogeiere i kystskogbruket

Tema


Utvikling av prototyp ibook for skogeiere i kystskogbruket, med Vest-Agder som eksempel.

Status

ibook er utviklet. Det er også laget en utgave i PDF, til bruk fo de som ikke kan laste inn ibooks.

Gjennomføring


- Prosjektsøknad FM og FK i Vest-Agder høsten 2015, tilsagn våren 2016. Prosjektoppstart våren 2016, men arbeidet stoppet opp høsten 2016 pga. skifte av daglig leder/prosjektleder for Agder Skogselskap. Ny prosjektleder Kåre Haukaas fra 2017.

- iboka har nye skogeiere med lite kjennskap til skogbruk som målgruppa. Den henvender seg til målgruppa med en «folkelig tilnærming», og tar opp relevante tema for nye skogeiere.

- Prosjektleder Kåre Haukaas har brukt et knippe nye skogeiere, som referansegruppe for innspill til tema og innhold.


Resultat:

- Utforming av prototyp fylkesvis ibook for nye skogbrukere:

o Generell allmenn skoginformasjon innledningsvis.

o Tematisk oppbygging.

o Tematisk relevant fylkesinformasjon i bokser.

o Viktige fellesopplysninger og fylkesoverbyggende kontaktinformasjon.

o Mye bruk av bilder, filmer, lenker og klikkbar informasjon. Fylkestilknyttede bilder kan skiftes ut.

- iboka vil bli tilgjengelig hos FM i Agder, Skogselskapet i Agder og hos Skogkurs, og kan fritt distribueres av interesserte aktører.

- Årlig oppdatering og vedlikehold vil skje gjennom serviceavtale mellom Skognæringa Kyst og Skogkurs.


Viktige erfaringer fra arbeidet:

- Lokal forankring for riktig utvelgelse av relevant fylkesvis informasjon er viktig.

- Skogkurs sin kompetanse både knyttet til innhold og formidling har vært avgjørende.

 Kontaktperson Kåre Haugaas
Agder Skogselskap
E-post haugaas@online.no
Telefon 415 19 197
 
 
 
 
• Fylkesoverbyggende fellesprosjekt med FM-gruppa i Kystskogbruket
 
Tema
 
Særtrekka for kystskogbruksfylka er mange små skogeiendommer, lite tradisjon for aktivt skogbruk, bratt og vanskelig terreng, og dårlig utbygd infrastruktur. En viktig premissleverandør av basiskunnskap retta mot skogeiere er Skogkurs sine kurspakker. Det er derfor behov for at disse tilpassing kystskogforhold i både innhold og profilering, slik at kurs og veiledning i praktisk skogbruk blir direkte retta mot kystskogeier.
 
Gjennomføring
 
Prosjektbeskrivelse, rollefordeling og finansiering klar for prosjektoppstart i januar 2017, og ferdigstilling vil skje tidlig i 2018.

Resultat:
 
- Grunnleggende kurs knyttet til hogst, planting og ungskogpleie: Med bakgrunn i en analyse av hvorfor det hogges for tidlig, hvorfor det ikke plantes og hvorfor det ikke utføres ungskogpleie, et, delvis inne og delvis ute, med fokus på disse aspektene. Kurset vil inneholde flere temaer, og økonomi/skogfond vil være en sentral del for å fokusere på verdien av skogen. Kurset er tilpasset målgruppen innholdsmessig og pedagogisk, skal skape ny forståelse og være en appetittvekker for de andre kursene.
 
- Prøvekurs er gjennomført i samarbeid med Fylkesmennene i kommuner der det er ressurser til å samle skogeiere til kurs, samtidig som det skjer i områder som kan dekkes av kursinstruktører med skogfondkompetanse.

- Det er til sammen gjennomført 8 testkurs i Rogaland (3), Sogn og Fjordane (2), Trøndelag (2) og Nordland (1).
 
- Det er i tillegg i Nordland gjennomført to fagdager for veiledningsapparatet i kommunene, med til sammen 20 deltakende kommuner (som er svært bra for Nordland), med informasjon om kurspakken og for å få innspill til forbedringer.
 
- RECO: Det er utarbeidet en kursplan med beskrivelse tilpasset kyststrøkene, denne profileres overfor entreprenører og tømmerkjørere i kystskogregionen.
 
- Oppdatering av Kystskogbruket.no sin fane Kurs og kompetanse, både e-bok og nye kurspakke vil bli å finne her.
 
Kontaktperson Bjørn Einar Rakstang
Skogkurs
E-post ber@skogkurs.no
Telefon 913 07 576

Mer informasjon

For mer informasjon om prosjekt og program i Kystskogbruket, kontakt Torgunn Sollid

E-post:
Torgunn@kystskogbruket.no

Telefon: 994 98 088

FAKTABOKS