TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen

Forskning og utvikling

Verdikjedene i skognæringa er gjensidig avhengig av hverandre i det alle får råstoff fra samme tre, det vil si fra sortimentene sagtømmer, massevirke og biobrensel. Av trevirke kan man lage en rekke produkter for så å ta ut brennverdien når virket/fiberen er utslitt.

Skognæringa Kyst ønsker å bidra til målrettet FoU-arbeid for økt aktivitet og verdiskaping i kystskogregionen. Bærekraftig og effektiv utnyttelse av skogressursene avhenger av god bruk av forskning og utvikling (FoU).

Et viktig suksesskriterium er aktiv brukermedvirkning, gjennom at næringa bidrar til å definere forskningsbehov og initiere og deltar i forskningsprosjekter. Dette øker sannsynligheten for at den forskningsbaserte kunnskapen tas i bruk.

I egen FoU-strategi med handlingsplan har vi følgende prioriterte tema for forskning og utviklingsarbeid i kystskogregionen:

o Markedsforståelse og produktutvikling

o Verdikjedeforståelse og skogpolitikk

o Skogproduksjon og skogpolitikk

De prioriterte satsingsområdene er utarbeidet med bakgrunn i de mulighetene og utfordringene næringa står ovenfor i dag.

Du kan laste ned FoU-startegien og handlingplanen her:

FoU-strategi for kystskogbruket 2014-2017

Handlingsplan for FoU-arbeidet i kystskogbruket 2014-2016