TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/ Om oss

Om oss

Kystskogbruket er et samarbeid som jobber for at potensialet i skogbruket langs kysten skal realiseres. Alle kystfylkene fra Finnmark i nord til Aust-Agder i sør er med. Melding om kystskogbrukt 2015 legges til grunn for samarbeidet.

Kystskogbruket strekker seg altså fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør, og er et samarbeid mellom Fylkesmennene, Fylkeskommunene og næringsorganisasjonen Skognæringa Kyst. Kystskogbruket er slik en samarbeidsform, en arbeidsmetodikk, hvor skog- og trenæringa i disse ti kystfylkene jobber aktivt sammen med fylkespolitisk – og administrativt nivå, med støtte fra faginstansen på landbruksnæring hos Fylkesmannen.

Målet til Kystskogbruket er å firedoble verdiskapinga og å øke CO2 bindinga innen 2040. Kystskogbruket sin andre Melding om Kystskogbruket ble vedtatt i alle fylkesting i Kystskogbruket høsten 2015.

Bakgrunnen for at Kystskogbruket ble dannet i 2005 var at man ble klar over at det store potensialet i kystskogbruket ikke ble hentet ut, samtidig som industrien manglet råstoff.

Historie
Utfordringene i skogbruket langs kysten var utløsende for at arbeidet med Melding om Kystskogbruket startet i 2005. Det var andre utfordringer enn de som innenlandsskogbruket hadde og dette gjorde det nødvendig å jobbe med en egen melding for kystskogbruket. Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen i Nord-Trøndelag tok initiativet til den første meldingen og ”Prosjekt kystskogbruket” ble etablert.

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag, Vestlandsrådet og Sør-Trøndelag fylkeskommune finansierte prosjektet og oppnevnte en politisk styringsgruppe. Fylkesmennenes skogfaglige ledere i alle fylkene har inngått i et fagsekretariat som gjennomførte prosesser i fylkene for å kartlegge og mobilisere næringa. ”Melding om kystskogbruket” forelå i januar 2008 og det har blitt jobbet med å følge opp meldinga lokalt og regionalt over hele Kystskogbruket.Melding om kystskogbruket 2008hadde to hovedbudskap: Den påpekte det store potensialet for økt verdiskaping og viste til skogens betydning i klimasammenheng. Meldinga hadde som overordnet målsetting at verdiskapingen i skognæringen i kystskogbruket skal dobles innen 2020 og at CO2 opptaket i skogen skulle økes.

Organisering
Kystskogbruket består av en Fylkeskommunal gruppe, en Fylkesmannsgruppe og organisasjonen Skognæringa Kyst som er overbygning for de fylkesvise skognæringsforumene.

Kystskogbrukets aktiviteter
Kystskogmeldingen fra 2008 har lagt et grunnlag for stort engasjementet og vellykket samarbeid mellom fylkeskommunene, skognæring og kommunal og statlig forvaltning. Kystskogbruket har gjort seg bemerket som en viktig næringspolitisk aktør både lokalt og nasjonalt. Her er en oppsummering over Kystskogbrukets aktiviteter:
 • Skogsveiprosjektet

 • SINTEF rapport om tømmerkaier i Kystskogbruket

 • Rapport klimaskogkonferansen i Bodø 2009

 • Kystskog rapporten av Skog og landskap

 • Forskningsprosjektet «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private,           personlige skogeiere i Kystskogbruket» av Bygdeforsk

 • Utviklingsprosjekt: Virkesterminaler i Kystskogbruket

 • Taubaneprogrammet

 • Rapporten Skognæringens verdiskaping i kystfylkene, rapport fra Trøndelag forskning og utvikling

 • Kystskogbruket har deltatt i regjeringas strategiarbeid Skog 22

En rullert melding om Kystskogbruket kom ut i 2015. Kystskogbruket har tenkt å være en tydelig aktør i det nasjonale skogbruket og følger satsingsnivået til Skog 22.

Forskning og Utvikling
Meldinga fra 2008 vektla behovet for et målrettet FoU-arbeid. Dette ble starten på en grundig prosess for utvikling av en FoU-strategi for kystskogbruket. Ambisjonen har hele tiden vært å øke næringas fokus på FoU og samtidig løfte samfunnets oppmerksomhet og bidrag til FoU-satsing i kystskogbruket. Aktører fra skognæringa, forvaltning og forsknings- og utviklingsmiljøene langs kysten har deltatt underveis. Gjeldende FoU-strategi (2014-2017) bygger både på det som allerede er gjort og tar opp nye problemstillinger. I strategien indentifiseres og prioriteres tema for forskning og utviklingsarbeid i kystskogregionen som kan bidra til å øke aktiviteten og verdiskapinga i hele verdikjeden i kystfylkene. Prioriterte innsatsområder de neste årene er: Markedsforståelse og produktutvikling, verdikjedeforståelse og skogpolitikk, samt skogproduksjon og skogpolitikk. Det er utarbeidet en handlingsplan som beskriver den videre oppfølginga.

Kontakt

Skognæringa kyst:

Ole H. Bakke
- styreleder og daglig leder

Ole H. Bakke

Styreleder og daglig leder Skognæringa Kyst

Mobil: 913 42 857

E-post: ole.bakke@allskog.no

Fullstending styreoversikt

Styret i Skognæringa Kyst


Leder: Ole H. Bakke

Allskog SA


Mobil: 913 42 857

E-post: ole.bakke@allskog.no


Nestleder: Olaf Gjedrem

Mobil: 930 63 697

E-post: olaf@gjedrem.com


Styremedlem: Torbjørn Frivik

T. Frivik Taubanedrift AS


Mobil: 906 53 200

E-post: t.frivik@taubanedrift.no


Syremedlem: Rolf Solberg

Kjelstad Trelast AS


Mobil: 414 91 774

E-post: rolf.solberg@kjeldstad.no


Styremedlem: Åsta Midtbø


Mobil: 934 54 420

E-post: asta_midtbo@hotmail.com


Styremedlem: Arild Kulseng-Hansen

Sæteråsen sag og høvleri AS


Mobil: 947 89 350

E-post: arild@saeteraasen.no


Styremedlem: Ann Hege Hanstad

Statskog


Mobil: 916 45 938

E-post: ahh@statskog.no


Jan Olsen
- seniorkonsulent

Jan Olsen

Seniorkonsulent for Skognæringa Kyst / Skognæringa i Trøndelag


Mobil: 952 39 335

E-post: Jan@kystskogbruket.no

Rasmus Stokkeland
- Prosjektleder

Rasmus Stokkeland

Prosjektleder


Mobil: 406 49 917

Epost: rasmus@kystskogbruket.no

Kristin S. Wigum
- Prosjektleder

Kristin S. Wigum

Prosjektleder «FoU, innovasjon og trebruk»


Mobil: 413 16 295

Epost: kristin@kystskogbruket.no

Helge Kårstad
- Prosjektleder fagområde infrastruktur

Helge Kårstad

Prosjektleder fagområde infrastruktur


Mobil: 480 20 261

Epost: helge@kystskogbruket.no

Felles fylkeskommunalt program:

Stig Klomsten
- leder

Stig Klomsten

Leder for felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram


Mobil: 90 92 44 09

E-post: stig.klomsten@stfk.no

Jan Olsen
- Sekretariat

Jan Olsen

Programkoordinator for felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram


Mobil: 952 39 335

E-post: jan@kystskogbruket.no

Fylkesmennenes styringsgruppe:

Stein Bomo
- leder

Stein Bomo

Leder for fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket


Telefon: 51 56 89 72

Mobil: 911 78 818

E-post: fmrosbo@fylkesmannen.no

Mer informasjon

Kontaktperson: Jan Olsen

Jan@kystskogbruket.no

Tlf 952 39 335

FAKTABOKS
 • Kystskogbruket strekker seg fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør, og er et samarbeid mellom Fylkesmennene, Fylkeskommunene og næringsorganisasjonen Skognæringa Kyst.
 • Melding om kystskogbrukt 2015 legges til grunn for samarbeidet.
 • Kystskogbruket er slik en samarbeidsform, en arbeidsmetodikk, hvor skog- og trenæringa i disse ti kystfylkene jobber aktivt sammen med fylkespolitisk – og administrativt nivå, med støtte fra faginstansen på landbruksnæring hos Fylkesmannen.