TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/ Klima

Klima

Kysten er klar!

Skog i vekst binder karbon og reduserer dermed effekten av klimagassutslipp. Det finnes flere klimagasser, men CO2 er den viktigste av dem. Forenklet kan man si at dess høyere CO2-innholdet i atmosfæren er, dess høyere er den globale temperaturen. CO2-innholdet øker for hver dag. Økningen skyldes i hovedsak økt utslipp som følge av forbrenning av fossil brensel, men rundt 20 % av økningen skyldes redusert lager av karbon i skogen på grunn av avskoging.

Karbonets kretsløp.

Redusere utslipp eller binde karbon?

CO2-innholdet i atmosfæren er nå høyere enn noen gang og er stadig økende. Dette har store konsekvenser for klimaet og må stoppes. For å redusere CO2 innholdet i atmosfæren er det to ting vi kan gjøre: redusere utslipp eller binde eller lagre karbon på jorda. Biologisk binding er naturens egen måte å balansere CO2 nivået på. Skog i vekst er det største landbaserte bindingssystemet. Teknologisk binding er også en mulighet, men dette er en kostbar måte å binde CO2 på.

Kysten er klar
Kystskogbruket har stort potensial for økt binding av CO2 i skogen. Først og fremst fordi skogen her kan produsere betydelig større volum per arealenhet enn den gjør i dag. I tillegg er det store muligheter for økt skogproduksjon gjennom skogreising, planteforedling og bruk av treslag som er mer produksjonseffektive. Tiltakene gir en eventyrlig økt karbonbinding. Som eksempel har granvolumet (stammevirke) på Vestlandet økt fra 200.000 kubikkmeter til 25 millioner kubikkmeter på 80 år. Dette viser hvor mye større mengder CO2 kan bindes i kystskogbruket gjennom økt planting.

Fra den flotte bøkeskogen på Stend vgs utenfor Bergen. F. v. Jan Erik Larsen, skogbrukssjef i Tysvær kommune. Ingeborg Anker-Rasch klimaskogpiloten Rogaland og Gitte Halvorsen, skogbrukssjef i Vindafjord kommune.

Klimadebatten

I Norge er vi stort sett enige om at klimaendringene er menneskeskapt og at klimagassutslipp bør reduseres. Det med å binde karbon i skog er derimot et mer omdiskutert tema. Deler av miljøbevegelsen mener at planting av klimaeffektive treslag er en trussel mot biologisk mangfold, mens skogbruket og organisasjoner som jobber for klima mener treplanting er en effektiv måte å binde karbon på og at det ikke truer det biologiske mangfoldet. Nå har regjeringa startet et prosjekt der planting av klimaskog skal prøves ut i tre fylker. Plantinga skal skje på gjengroingsarealer og kun norske treslag skal benyttes.

FN klimapanel rapporterer at vi ikke kommer til å klare togradersmålet om vi ikke tar i bruk karbonnegative løsninger. En måte å oppnå dette på, er å plante mer skog samtidig som vi tyr til metoder som å fange CO2 fra bioenergi (CSS).

Mer bioenergi

Det satses også på økt bruk av bioenergi. Regjeringa vil øke bioenergibruken med 14 TWh innen 2020. Dette tilsier minimum 7 millioner kubikkmeter økt hogst per år, dersom alt kommer fra trevirke. Dette kan bidra til økt verdiskaping i Kystskogbruket ved at tømmerstokken utnyttes bedre. 

Flisfyring

Mer informasjon
FAKTABOKS

Fotosyntesen er grunnlaget for skogens klimabidrag. Trær har evnen til å binde solenergi kjemisk gjennom fotosyntesen. Vann tas opp fra bakken og karbondioksid (CO2) fra atmosfæren, og ved hjelp av klorofyll i bladene omdannes dette til glukose. Glukose er energirikt, og utgjør både næring og byggemateriale for planten. Av dette følger tre viktige momenter.

1.      Så lenge et tre lever vil det ta opp karbondioksid.

2.      Fordi karbondioksid omdannes til glukose og på den måten utgjør en byggestein for treet, vil karbonet lagres i treet. Selv etter at treet hogges og anvendes som tremateriale i f.eks. møbler eller hus, er karbonet lagret i treet.

3.      Trevirke kan anvendes som energikilde, enten til oppvarming eller som drivstoff.

Som et resultat av en storstilt skogplanting i Norge i forrige århundre, er tilveksten i dag større enn avvirkningen, og skogen spiller en viktig rolle i å fjerne karbondioksid fra atmosfæren. Per 2011 binder skogen i Norge 25 – 30 millioner tonn CO2 årlig, hvilket utgjør om lag 50 % av de menneskeskapte utslippene i Norge. Uten skogen ville Norges netto utslipp vært dobbelt så stort.

(Kilde: Wikipedia)