TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen

Meldinger/rapporter

Rapport Produksjon og verdiskaping i skognæringa i Finnmark og Troms

 

 

 

 

Årsmelding 2017

Årsmøteuttalelse 2018

Pressemelding 5 juni vedrørende utenlandske treslag

 

Oppsummerte fakta om utvalgte utenlandske treslag i Norge

Brev fra Skognæringa Kyst rundt arbeidet med svartelisten

 

 

 

 

 

 

Skognæringa Kyst SA har bedt Bernt-Håvard Øyen om å foreta en litteraturgjennomgang og synliggjøre granskogenes utbredelse i Norge med hovedvekt på Vestlandet og Nord-Norge, samt sammenstille ressursoversikter over granressursene på kysten. Dette har ledet til en rapport om spontan og plantet gran på Vestlandet og i Nord-Norge

 

 

Infrastrukturprogrammet er et program som viser hvordan infrastrukturen i Kystskogbruket skal bygges opp de neste 25 åra. Rapporten er utarbeidet av Sintef, Skogkurs og NIIO på oppdrag av Skognæringa Kyst.

 

Melding om Kystskogbruket inneholder målsettinger, strategier og prioriterte anbefalinger i kystskogbruket. Den er utarbeidet av Kystskogbruket og vedtatt i alle fylkesting tilhørende Kystskogbruket.

 

En samling med fagdata forhele kystskogbruket som ble brukt i forbindelse med rullering av Kystskogmeldinga i 2015

 

Skog 22 er regjeringens strategi for å utvikle en helhetlig, nasjonal strategi for å utvikle skognæringa på kort og lang sikt.

/userfiles/files/Virkesterminalprosjektet%202014-15%20uten%20regnskap.pdf

Rapport fra prosjektet Virkesterminale i Kystskogbruket. Prosjektet bidrog til økt fokus på sjøtransport av skogsvirke og konkret bidratt til å få frem de beste prosjektene/ søknader for utbygging av virkesterminaler ved sjø. 

 

På oppdrag fra Kystskogbruket utarbeidet Bygdeforsk rapporten "Fra ti til en" -  eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket.  

Forskningsresultater undervegs i prosjektet.

 

Notat på starten av prosjektet.

 

Rapporten viser skognæringas verdiskaping i kystskogfylkene i Norge. Den ble utarbeidet på oppdrag fra Kystskogbruket i et prosjekt for å øke verdiskapingen i skogrelaterte næringer i kystskogfylkene. Rapporten er skrevet av Roald Sand.

 

«Skogsveiprosjektet 2013» er en videreføring av «Skogsveiprosjektet 2009-12» i Kystskogbruket. I prosjektperioden (2013) har det vært en økning på ca. 50 % (56 kommuner) som har levert ajourførte data for eksisterende skogsbilveier til Kartverket. Det har i perioden også vært en økning på ca. 20 % (26 kommuner) som har digitalisert inn fremtidige skogsbilveier. Kompetanse og kapasitet innenfor digitalisering har vært en flaskehals. 9 kommuner har behandlet hovedplanen politisk (temaplan) i 2013.

 

Skogsveiprosjektet 2014 er en videreføring av Skogsveiprosjektet 2013 og Skogsveiprosjektet 2009- 12 i Kystskogbruket. Målet med Skogsveiprosjektet 2014 har vært å bidra til at hovedplanarbeidet kunne ferdigstilles i alle fylker. 

 

Sluttrapport foir prosjekt som hadde økt avvirkning med taubane som mål.

 

Helge Kårstad (heretter prosjektleder)ble ansatt i et 3-årig fellesprosjekt av fylkesmannsgruppen i Kystskogbruket (heretter fylkesmannsgruppen). Mål for prosjektet var å «sikre utbygging av et tjenlig veinett»; 1. Samordne hovedplanarbeidet i de enkelte fylker 2. Utvikle et skogsvegprogram for kystfylkene 3. Sikre kompetanseheving og kvalitet i gjennomføringen av hovedplanarbeidet 

Hovedmålet med prosjektet er å utarbeide en prioritert investeringsplan for utbygging av tømmerkaier langs norskekysten, slik at forholdene legges til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri.Hovedmålet med prosjektet er å utarbeide en prioritert investeringsplan for utbygging av tømmerkaier langs norskekysten, slik at forholdene legges til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri.

 

Landbruks- og matdepartementets St.meld. nr. 39  (2008–2009)
"Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen".

 

  Melding om kystskogbruket kom i januar 2008 og dannet
        grunnlaget for den videre satsingen på skogen i kystfylkene.

På oppdrag av Kystskogbruket utarbeidet Bernt Håvard Øyen i
Skog og landskap en rapport om skogbruk langs kysten.

 

Mer informasjon

Klikk på bilde av de ulike rapportene for å åpne.

FAKTABOKS

Meldin om Kystskogbruket 2015 ble vedtatt av alle fylkesting i Kystskogbruket høsten 2015.

Hovedmål i meldingen er

1. Verdiskapingen i Kystskogbruket skal firedobles fram til 2045.

2. Kystskogens karbonlager skal økes og trevirke skal i økende grad erstatte mindre klimavennlige materialer og energikilder.