TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/ Infrastruktur

Infrastruktur

En viktig forutsetning for å nå potensialet om firedoblet verdiskaping i Kystskogbruket innen 2014 er at infrastrukturen må forbedres. Kystskogfylkene er i en situasjon der meget store tømmervolum blir hogstmodne i de kommende tiårene, samtidig som infrastrukturen i området er alt for svak og dårlig utbygd for å kunne håndtere de transportvolum dette vil medføre.

Det er et behov for en ekstraordinær satsing på infrastruktur i skogen og fra skogen til industri: skogsbilveier, utbedring av flaskehalser på veinettet, tømmerkaier og terminaler. Det kreves derfor en ekstraordinær oppmerksomhet og satsing for at ikke store biomasseressurser skal gå tapt.
 
Skogsbilveier
Kystskogfylkene har svært lav skogsbilveidekning per arealenhet i forhold til de tradisjonelle skogstrøkene på Østlandet. Skogsbilveier sikrer tilgang til skogressursene og har stor betydning for kostnader ved hogst og framkjøring av tømmer. Tilstrekkelig skogsbilveidekking er viktig for å utnytte og øke kapasiteten i driftsapparatet.
 
 
Offentlige veier
I 2013 ble det åpnet for transport av tømmer på offentlige veier for 60 tonns tømmervogntog på 24 meter. Selv om kystskogfylkene har den største andelen av offentlige veier (62% - om lag 58 000 km), så er det samtidig det veinettet som er minst tilrettelagt for tømmertransport. De fleste kommunale og fylkesveger på Vestlandet har flaskehalser under tømmertransport.
 
Utskipingsterminaler
SINTEF-rapporten Transport av skogvirke i kyststrøk (2011) la grunnlaget for økt fokus på sjøtransport og tømmerkaier i kystskogbruket. Det la blant annet grunnlaget for statlige investeringstilskudd til virkesterminaler ved sjø i to reviderte statsbudsjett (2012 og 2013) og på ordinært statsbudsjett fra 2014. Inkludert bevilgningen for 2016 er det til sammen satset ca. 150 millioner kroner i statstilskudd på utbygging av tømmerkaier. Sammen med egenkapital, kommune- og fylkestilskudd utgjør dette en investering på ca. 200 millioner kroner.
 
 
Kystskogbrukets infrastrukturprogram
Kystskogbruket har siden 2008 arbeidet intensivt for å løfte behovet for infrastruktur overfor nasjonale og regionale beslutningstakere. Rapporten Kystskogbrukets infrastrukturprogram ble publisert i 2015 med det formål å framskaffe nødvendige informasjon og å skissere hvordan en ekstraordinær utbygging av infrastrukturen i kystskogbruket kan gjennomføres. Programmet skal ivareta ressursutnyttelsen og omfatte samfunnsøkonomisk effekter, og et framtidsrettet, kostnadseffektivt og klimatilpasset infrastrukturbehov i verdikjeden fra skogen til industrien i et tidsperspektiv på de kommende 20 år.Arbeidet ble gjennomført i et samarbeid mellom Skog og landskap, SINTEF og Skogkurs.
 

Mer informasjon

Se infrastrukturprogrammet for mer informasjon:

FAKTABOKS

Infrastrukturen i Kystskogbruket i 2016:

Tildelingene til nye skogsbilvegerøkes med 50 mill. kr for 2016

Behov på  60 mill. kr for 2016 for videre satsing på kaiutbygging og sjøtransport
 
Tilskuddsordningen opprettholdes innenfor dagens rammer når det gjelder drift i vanskelig terreng

«Infrastrukturprogram for kystskogbruket» ferdig august 2015 og viser et behov for en ekstraordinær innsats

Utbyggingen som planlegges prioriteres ut fra tilgjengelige tømmerressurser