TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen

Kurs og kompetanseHer er kunnskapsproduktene for kystskogeierne og deres veiledningsapparat. Dette er resultat av samarbeidet mellom Skogkurs og Kystskogbruket i kompetanseprosjektet som var fullført i 2017:

For kystskogeieren

1. Gullgruve på rot – introduksjon til kurspakken. En fagdag hvor vi viser deg hva som skal til for at plantefeltet ditt skal bli en «gullgruve».

2. Kystskogbrukets ABC – en enkel veileder som besvarer de fleste aktuelle spørsmål for kystskogeieren.

3. Kurspakken – tilpassede kurs for de mest sentrale temaer for kystskogeieren:

4. Førstehjelp for nye skogeiere på Agder  – en E-bok som berører de fleste temaer som er aktuelle for nye skogeiere på Agder.

For kystskogeierens veileder – kommunens skogansvarlige

En Kompetansepakke for kommuner med manglende ressurser i veiledningsapparatet. Det stilles store krav til at veiledningsapparatet har den nødvendige faglige kompetansen. I det følgende beskrives en kurspakke med kurs av forskjellig vanskelighetsgrad beregnet på veiledningsapparatet. Vi deler kompetansepakken i tre fagdeler:

1. Forvaltningskurs – 7 aktuelle kurs mest til hjelp i arbeidet med forvaltningsoppgavene.

2. Praktisk kunnskap – 7 aktuelle kurs for oppfrisking av skogbrukskompetansen.

3. Skogpådrivere – en erfaringsbase med beskrivelse av flere pådrivertiltak flere steder i landet.

Skogkurs har også laget en kort film om: Verdien av skogen langs kysten i Norge.

Mer informasjon

Kontaktperson: Rasmus Andreas Stokkeland

E-post: rasmus@kystskogbruket.no

Tlf: 406 49 917

FAKTABOKS
  • Kystskogbruket har 65 000 skogeiere.
  • Ca halvparten av disse eier mindre enn 250 dekar skog.
  • Gjennomsnittstørrelsen er på 400 dekar.
  • Inntekta fra skogene utgjør lite for den enkelte skogeier. Men samlet sett utgjør de mange små skogeiendommene en stor og viktig ressurs, lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Veiledningsapparetet og fagkompetansen på fylkes- og i kommunenenivå er bygd ned, fra 260 årsverk i 1987, til 112 årsverk i 2007. Dette tallet var i 2014 sunket til under 100 årsverk.
  • De store skogressursene fra skogreisingtida blir hogstmoden i løpet av de neste 10-20 årene. Det er derfor stort behov for tilgang på relevant kompetanse i fylkene.