TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/ Verdiskaping

Verdiskaping

Kystskogbruket er ei næring i vekst og med stort verdiskapingspotensiale. Vi har mål om å firedoble verdiskapinga og å øke karbonlageret i skogen innen år 2040. Her er en kort innføring i verdiskaping i kystskogbruket

 • Skognæringa er den tiende største næringa i kystfylkene.
 • Skognæringa i kystskogfylkene skapte produksjonsverdier for 20,7 milliarder kroner i 2011, inkludert i dette er ringvirkninger på omtrent 4,8 milliarder kroner.
 • Kystskogbrukets andel av norsk produksjon og sysselsetting øker.
 • De nærmeste årene vil store skogressurser bli hogstmodne og gi muligheter for økt videreforedling og verdiskaping i kystskogregionen.
 • Skog- og trenæringa i kystskogbruket har et økonomisk omsetningspotensial på ca. 60 milliarder kroner pr. år, dersom vi legger SKOG22s forutsetninger til grunn.Dette er en firedobling fra nivået i 2011 på 15,9 milliarder, som er verdiskapingen eksklusive ringvirkninger.
 • Bygg står for den største andelen av næringas omsetning.Skognæringa i kystskogbruket sysselsatte i 2013 i nærmere 13 500 personer inklusive ringvirkninger.
 • Kystskogfylkenes andel av nasjonal sysselsetting i skognæringa har økt med 2 % fra 2008 til 2013.
 • Industrien i Midt-Norge utgjør i dag den mest komplette næringsklyngen i landet, med verdikjedene trelast, treforedling og trebearbeidende industri.
 • Nord-Trøndelag er størst i landet på verdiskaping i primærskogbruket og i papirindustrien.
 • Rogaland og Vest-Agder store på trelast og trevarer. 
 • Tidligere forskning viser at de økonomiske ringvirkningene av industri relatert til skogbruket er større enn det som skapes av primærskogbruket. Årsaken er at industrien sysselsetter flere i forhold til produksjonsverdiene som skapes.
 • En stor andel av fylkene har Finnmark og Troms sin verdiskaping er knyttet til bioenergi og brensel. 

 

Mer informasjon

For mer utdypende informasjon om verdiskaping og sysselsetting vises det til Rapport nr. 13, 2014 Skognæringens verdiskaping i kystfylkene, fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) som inneholder en oversikt over verdiskapingsutviklingen i skognæringa i kystskogfylkene og i Norge.

FAKTABOKS

Et av målene til Kystskogbruket er å øke sin verdiskaping med det firedobbelte fram til 2045