TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Klimaskogplantingen i gang

Klimaskogplantingen i gang

Oppstarten for skogplanting på nye areal som klimatiltak ble markert på Steinkjer i dag. Åtte år etter at Melding om kystskogbruket foreslo klimaskogplanting på gjengroingsarealer.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 30.08.2015

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet markerte oppstarten av en pilotordning for skogplanting på nye arealer som klimatiltak. Ordningen kom på plass etter at Tine Sundtoft besøkte Nærøy for et år siden.

 

Bilde: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft markerte 
oppstarten av klimaskogplantinga (Foto: Kjersti Kinderås). 

- Den fylkeskommunale Melding om kystskogbruket foreslo i 2008 å starte opp med klimaskogplanting på gjengroingsarealer. Vi er glad og fornøyd med at dette meget viktige klimatiltaket er i gang, sier Knut J. Dreier, nestleder for styret i Skognæringa Kyst SA og dir. for Moelven Van Severen i Namsos.

-Planting av skog på gjengroingsareal vil bidra til økt skogproduksjon med tilhørende økt binding av karbon i skogen i Norge. Effekten vil bidra til å redusere oppvarmingen på globalt nivå, sier fylkesråd i Nord-Trøndelag Tor Erik Jensen. Han er glad for at Nord-Trøndelag ble valgt som et av tre pilotfylker.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag besluttet i juni å følge opp «Melding om kystskogbruket 2015». Fylkestinget merket seg den store betydningen skogsatsingen gjennom kystskogbruket har hatt for skognæringa. Meldinga følger opp ambisjonene som den forrige meldinga fra 2008 hadde på klimaskog. Det er viktig å samarbeide bredt framover for å følge opp denne viktige satsinga, sier Tor Erik Jensen og avslutter: Jeg er veldig glad for at det nå begynner å bli fart i klimaskogprosjektet, som skogbruket i Nord-Trøndelag og langs kysten og vi i Nord-Trøndelag fylkeskommune har jobbet for i flere år.
 

Når nå dette kommer i gang blir det et sentralt klimatiltak for Norge. Dette er naturens egen «CCS-metode» («Carbon Capture and Storage»). Gjennom fotosyntesen bindes og lagres CO2 i treet og i trematerialene som brukes i bygninger i mange år.        

-Ved å holde skogvolumet større enn i dag så lagres det enda mer CO2 enn i dagens situasjon. Dette er den mest suverene CO2-bindingen hvor Norge vil kunne slippe å kjøpe klimakvoter fra skog i utlandet. Vi har store arealer som egner seg for klimaskog uten at det får negative miljøkonsekvenser. I tillegg gir det næringspotensialer for kommende slekter, sier Knut J. Dreier videre.

 

Bilde: Statssekretær i LMD Hanne Maren Blåfjelldal 
og Fylkesmann Inge Ryan planta klimaskog (Foto: Kjersti Kinderås).

Skogselskapet, Skogeierforbund og Kystskogbruket har vært opptatt av å følge opp den faglig rapporten fra Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Skog og Landskap (nå Nobio) fra 2013. Rapporten dokumentert hvordan en kan tilplante minst 50 000 dekar per år over en 20-årsperiode med akseptable effekter for naturmangfold og andre miljøverdier. Vi var derfor godt fornøyd med at Stortinget bevilget midler til oppstart av arbeidet på årets budsjett og ønsker å bidra til å få en mest mulig effektiv ordning.

Bilde: Politikere fra kommunen, fylkeskommunen og Stortinget, næringas 
representanter og Fylkesmannen er fornøyd med at dette viktige klimatiltaket 
nå er i gang (Foto: Rune Hedegart).

Kontaktpersoner:
- Knut Johan Dreier, nestleder Skognæringa Kyst og dir Moelven Van Severen, mob. 97607698.
- Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst/Skognæringa i Trøndelag, mob. 95239006.