TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Tilbake til normalen

Tilbake til normalen

Finanskrisen medførte en kraftig nedgang i avvirkninga i 2009 etter flere år med positiv utvikling. Det er gledelig at avvirkningen tok seg opp igjen i 2010 til nivå før krisen.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 07.01.2011

Foreløpige tall fra skogfondsregnskapet viser et salgskvantum på vel 280 000m3. Dette er en økning på vel 60000 m3 i forhold til 2009. Sør-Trøndelag har en bruttotilvekst på ca 1 million m3 og en stor andel med hogstmoden skog. Det er viktig at en forsvarlig andel av denne blir fornyet. Skogen betyr mye for miljø og klima og for verdiskaping og sysselsetting.

Tilgangen på tømmer er den viktigste utfordringen for vår lokale skogindustri, Industrien betyr mye for sysselsetting og verdiskaping. Målretta arbeid med vegbygging for tilgang til skogressursene er en forutsetning for fortsatt opprettholdelse av avvirkningsnivået. Samarbeid mellom skogbruksaktører er også sentralt, både gjennom Skognæringa i Trøndelag, Kystskogbruket og LENSA.

LENSA er et samarbeid mellom skogeiere, Allskog BA, skogindustri, kommunal skogforvaltning, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kystskogbruket og Skognæringa i Trøndelag. LENSA knytter skogbruket sammen og skaper aktivitet.