TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Hans Fredrik Grøvan og Kristeleg Folkeparti vil byggje meir tømmerkaiar

Hans Fredrik Grøvan og Kristeleg Folkeparti vil byggje meir tømmerkaiar

Kristeleg Folkeparti la før helga fram sitt alternative statsbudsjett for 2015. Stortingspolitikar Hans Fredrik Grøvan (KrF/ Vest-Agder) sit i Transport- og kommunikasjonskomiteen og har saman med sine partifeller føreslege ein auke på 40 millionar kroner til skogsvegar og tømmerkaier.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 01.11.2014

Stortingspolitikar Hans Fredrik Grøvan (bilde) representerar KrF, Vest-Agder. Han har vore sentral i å føreslå ein auke på 40 millionar kroner til tømmerkaiar og skogsvegar i Kristeleg Folkeparti sitt alternative statsbudsjett for 2015. I bakgrunnen tømmerlager ved Mandal Havn.
Foto; Helge Kårstad

Fredag 31. oktober la Kristeleg Folkeparti fram sitt alternative statsbudsjett for 2015.
Mandag 3. november vil Venstre som det andre samarbeidspartiet til regjeringspartia leggje fram sitt alternative budsjett. Forhandlingane med regjeringspartia startar tirsdag 4. november og eit resultat vil venteleg kome om ei veke eller to.
I Kristeleg Folkeparti sitt budsjett er det føreslege auke på ei rekkje postar som vil få stor betydning for skognæringa, - les meir her: http://www.krf.no/ikbViewer/Content/79610/KrFs%20alternative%20budsjett%202015.pdf

Eit gjennombrot for ei effektiv utbygging av infrastrukturen i skognæringa
Ein av dei store endringspostane er kapittel 1149, post 71 som gjeld tømmerkaiar og skogsvegar.
Her er det føreslege ein auke på 40 millionar kroner. Frå før ligg det 42,5 millionar kroner i denne posten. Dersom forhandlingspartane sluttar seg til dette framlegget frå Kristeleg Folkeparti vil det totalt liggje 82,5 millionar kroner i denne viktige posten for kystskogfylka. 
Ei forventa fordeling mellom vei og kai vil gi minst 42,5 millionar kroner til tømmerkaier i 2015. Den totale skogsveipotten (inkludert LUF potten over kapittel 1150) er pr. i dag på 121 millionar kroner og denne vil også auke. 
Med tanke på den store etterspørselen etter statlege midlar til både skogsvei og tømmerkai kan dette bli eit gjennombrot for ei effektiv utbygging av infrastrukturen i kystskogfylka.

Engasjert stortingspoltikar frå Vest -Agder
Stortingspolitikar Hans Fredrik Grøvan frå Vest-Agder sit i Transport- og kommunikasjonskomiteen og har vore sentral i å føreslå ein auke i løyvinga til infrastruktur/ tømmerkaiar i KrF sitt alternative budsjett for 2015.
"Skognæringa er viktig i Norge og ikkje minst i Vest-Agder der me har ein stor skogproduksjon og mange skog-industribedrifter. I tillegg er det svært viktig å bidra til at meir gods går frå veg til bane og sjø" seier Grøvan. Grøvan minner til slutt om at Mandal Havn er ei sentral tømmerhamn og kommunen ynsker å få tungtrafikken utanom byen og vil etablere ei ny hamn i Strømsvika. "Det hastar med ei utbygging og det er viktig at staten følgjer opp med løyvingar til tømmerkaiar både i Mandal og resten av landet" avsluttar Grøvan.

Også skogplanting og auka bruk av tre
KrF vil bruke 12 millionar kroner meir til å plante skog i Norge og 6,7 millionar kroner meir for å auke bruken av tre. På nettsida til KrF kan du lese meir om kronesummane under dei ulike kapittel i statsbudsjettet: http://www.krf.no/ikbViewer/Content/79611/Profilomr%C3%A5der.pdf