TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Effektive verdikjer for skogbruket i Kyst-Norge

Effektive verdikjer for skogbruket i Kyst-Norge

«Effektive verdikjeder for skogbruket i Kyst-Norge» er tittelen på et nytt stort prosjekt som er innvilget støtte. SINTEF samarbeider med skognæringa i Nordland, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen og Skognæringa Kyst om prosjektet. Prosjektet er åpent for aktører som har behov og ønske om å bidra.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 02.07.2014

Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om effektiv bruk av sjøtransport og effektiv drift av kaier tilknyttet skognæringen. Målet er å øke andelen av tømmer og relaterte produkter som transporteres på skip i Kyst-Norge. Prosjektet vil også stimulere til regional vekst og bruk av lokalt tømmer i den norske skogsindustrien. Prosjektet skal starte opp i september 2014, og gå over tre år. Flere aktører vil bli invitert inn i prosjektet før oppstart.

-Dette var ei skikkelig gladmelding. Vi ser fram til å komme i gang med dette arbeidet, sier Kurt Jessen Johansson, leder for Skognæringsforum Nordland.

-I Nordland er transportutfordringene store og ei unison næring fronter rasjonelle, effektive logistikkløsninger. Allerede i dag transporteres store volum i aksen fra skogen, skogsbilvei, offentlig vei, kai til sjø, sier Andreas Sletten, Fylkesmannen i Nordland. Han viser til at Nordland er et av fylkene der prognosene for økt volum fremover er størst. Det er særlig skogreisninga på kysten som nå nærmer seg realisering. Mye av disse ressursene i fylket står slik til at det blir ekstra viktig å finne de mest optimale logistikkløsningene.

       Foto: Per Arne Rahka.

Forskningsrådet utlyste i vår forskningsmidler for prosjekter innen sjøtransport og kombinerte transporter. De søkte prosjekter som kunne støtte oppunder det overordnede målet for transportpolitikken om å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Gjennom Nasjonal transportplan er det varslet at en størst mulig del av veksten i de lange godstransportene skal skje på bane eller sjø. Fordelen med sjøtransport er blant annet lave infrastrukturkostnader og stor kapasitet. Ved god utnyttelse av sjøtransport vil man også få lavere energiforbruk og dermed lavere utslipp av klimagasser for et gitt transportarbeid. Når det er ventet økning i godstransporten, er det viktig at en større andel av godset transporteres på sjø for å hindre overbelastning og køer på veinettet. Overføring av gods fra vei til sjø vil i mange tilfeller innebære kombinerte transportløsninger, som for eksempel effektiv omlastning i havn.

Skogbruket og skogsindustrien i Norge står for en relativ høy andel av bruken av norske veier (14%). Transport av tømmer og tømmerprodukter er spesielt utfordrende og dyrt i kystfylkene. Årsaker til dette er relativt dårlig kvalitet/kapasitet på veiene, flaskehalser langs transportrutene, lange distanser, og også bratt og vanskelig terreng. Dette er med på å føre til et økende stående skogsvolum, mer import av tømmer, og mindre bruk av lokalt og regionalt tømmer. Samtidig er det politiske ambisjoner om å doble avvirkningen av tømmer i Norge de kommende årene.

I prosjektet vil verdikjeden knyttet til tømmernæringen analyseres og modelleres, med spesielt fokus på kaidrift og sjøtransport. Det skal etableres fleksible og robuste metoder for planlegging av effektiv drift av kaiterminaler, og for kostnadseffektiv transport av tømmer og tømmerrelaterte produkter ved kombinert bruk av land- og sjøtransport. Dette innebærer også modeller for effektivt samvirke av kaiterminaler.

I prosjektet vil ulike case knyttet til skogbruket i Nordland og Nord-Norge analyseres. Casene omhandler blant annet effektiv biltransport, effektiv kaidrift og tekniske løsninger på kaiterminaler, aksjonshogster, og sjøtransport. Politiske aspekter vil også bli analysert for å identifisere drivere og barrierer, for økt bruk av kaier og sjøtransport, og for å bidra til bedre koordinasjon mellom aktørene i skognæringen. Dette vil også bidra til kunnskap om oppnåelse av økonomisk bærekraftighet i skogsindustrien og øke muligheten for videre vekst, og utvikling av produkter i regionen.
 

Se også informasjon om prosjektet hos Fylkesmannen i Nordland.

Kontaktpersoner:
Kurt Jessen Johanson, Skognæringsforum Nordland, mob. 95866094
Andreas Sletten, Fylkesmannen i Nordland, mob.48884093
Kjersti Kinderås, Skognæringa Kyst, mob. 95239006