TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Møte med tre departement

Møte med tre departement

Kystskogbruket og Innlandet møtte Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet og statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeridepartementet. Økt satsing på infrastruktur, videreutvikling av skogindustrien og skogeierpolitikken var hovedtemaene som ble diskutert. Dette er sentrale tema både for Innlandet og Kystskogbruket, selv om resepten er noe ulik.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 01.05.2014

  Statssekretærene i Landbruks- og matdepartementet (LMD), Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), representanter fra Kystskogbruket og  Innlandsskogbruket. Fra venstre: Statssekretær i SD Bård Hoksrud, fylkesrådsleder i Hedmark Per Gunnar Sveen, statssekretær i NFD Lars Jacob Hiim, statssekretær i LMD Hanne Maren Blåfjelldal, leder Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram Alf Daniel Moen, fylkesordfører i Oppland Gro Lundby, fabrikksjef MM Karton FollaCell Per Korsberg og fylkestingrepresentant i Oppland Jørand Ødegård Lunde. (Foto: LMD).

Melding om kystskogbruket fra 2008 er arbeidsdokumentet som har vært lagt til grunn for fellessatsinga i Kystskogbruket. Meldinga skal rulleres i løpet av 2014 og det var ønskelig å få informert om arbeidet allerede fra starten av. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for gjennomføringen, men det vil bli gjennomført brede prosesser med mål om forankring og eierskap hos partene i Kystskogbruket. Samspillet mellom næringa, forvaltninga og regionalpolitikken har vært viktig for dette felles løftet. Også i fortsettelsen er det i dette fellesskapet kraften ligger!
Innlandet legger den vedtatte skog- og trestrategien til grunn for sitt arbeid.

Under gjengis det som ble presentert fra Kystskogbruket. Det vises samtidig til innspill til SKOG22 fra fylkeskommunene i Innlandet. Dette samsvarer med de temaene som ble tatt opp i møtet. Se oppslag på Oppland fylkeskommunes hjemmeside her.
 

- Hogsten i kystfylkene har økt de siste årene, men dekker ikke industriens etterspørsel etter mer lokalt tømmer, kunne Rune Johnsen fra Kjeldstad fortelle. I 2006 utgjorde hogsten i de 10 kystskogfylkene 17 % av nasjonal avvirkning, mens den i 2013 utgjorde 21 %. Situasjonen er dessuten slik at for å ta vare på tømmerressursene som er bygd opp gjennom skogreisinga bør hogsten etterhvert tredobles.

- Situasjonen i Midt-Norge er unik med en komplett skogindustri med alle virkeskvaliteter, samtidig som det etterspørres mer lokalt tømmer, sa Per Kosberg, MM Karton Follacell. Han pekte videre på at skogindustrien må sikres en mer effektiv råvareflyt med økt satsing på bygging av nye skogsveger, flaksehalser på offentlige veger, kaiutbygging og sjøtransport.

– Regjeringen ønsker å styrke fastlandsøkonomien og konkurransekraften i norsk næringsliv, og det vil vi gjøre blant annet ved å satse på infrastruktur og forskning, sa statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. Hun orienterte også om at regjeringen har økt bevilgningen til skogsveier med hele 30 prosent fra 2013 til 2014 og videreført en solid ramme til tømmerkaier. Dette er et område vi også vil prioritere framover, sa hun.

Planteaktiviteten må økes parallelt med hogsten, men her går utviklinga feil vei. Andelen i prosent av hele landet er redusert. Investeringsvirkemidlene til planting og stell av skogen er viktig for skogeieren.

- Aktiviteten henger sammen for skogeieren, og investeringsordninger som fjernes gir negativ virkning på aktivitet i mange år etter at de er fjernet. Dette gjelder for all aktivitet, ikke bare for planting, sa Ole Bakke, Allskog. Statistikken som ble vist i møtet tydeliggjør hvilken langvarig effekt bortfallet av investeringsvirkemidlene hadde da Sponheim fjernet støtten til skogkultur i 2003.

Les oppslag om møtet på LMDs sider her.

Kystskogbrukets presentasjon kan leses her.

Fra Kystskogbruket deltok disse på møtet:
Alf Daniel Moen, leder, styringsgruppen for Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram
Per Kosberg, fabrikksjef, MM Korton Follacell
Rune Johnsen, konsernsjef, Kjelldstad
Ole Bakke, adm. dir., Allskog
Kirsti Haagensli, programkoordinator, Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram
Kjersti Kinderås, daglig leder, Skognæringa Kyst.