TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Du kan søkje om statlege tilskot til tømmerkaier også i 2014

Du kan søkje om statlege tilskot til tømmerkaier også i 2014

15.april 2014 er ny søknadsfrist for statlege tilskot til tømmerkaier. Potten på 22.4 millionar kroner i nasjonalbudsjettet for 2014 gjeld både for kystskogfylka og resten av landet. Les detaljar nedanfor.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 16.02.2014

Øverst; Søndenåneset i Rogaland var søkjar til statstilskot i 2013 utan å bli prioritert. Søknaden vil  no automatisk bli med i vurderinga ved tildeling av 2014 løyvinga på ca 22 millionar kroner.
Nederst; Skissa viser planlagt utbygging ved Søndenåneset, - ei utbygging som nyleg er prioritert av Rogaland Skognæringsforum i dette fylket.
Foto; Stein Bomo
Skisse; Sørli AS

I ei melding fra Statens Landbruksforvaltning 13 februar heiter det;

"I 2013 var det stor søkning til en tilsvarende bevilgning til tømmerkaier. Mange gode skisser måtte avvises da det bare var mulig å prioritere noen av de som kom inn, sier seniorrådgiver Torleif Terum i Statens landbruksforvaltning (SLF). I hovedsak er det derfor skisser som allerede er innsendt som vil bli prioritert i 2014, men unntaksvis kan også helt nye prosjektskisser komme i betraktning, fortsetter han.

Lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive virkesleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. Fellesanlegg/flerbruksanlegg med stor betydning for næringen skal gis prioritet, og samfinansiering mellom flere næringsinteresser vil vektlegges i søknadsbehandlingen. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. I kystskogbrukets fylker vektlegges i tillegg anbefalingene i kai-rapporten fra SINTEF.

Prosjektskisser som ikke får tilsagn om midler fra 2013-bevilgningen vil automatisk være med i vurderingen for tildeling av midler fra bevilgningen i 2014. Dersom prosjektskissen fra 2013 ønskes endret, utdypet eller trukket fra behandling i år ber SLF om at dette meldes innen fristen for innsending av prosjektskisser for 2014.
Tildeling av midler til de enkelte prosjektene vil skje i samråd med fylkesmannen. Tilskuddsatsen kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel.

Det er ønskelig med byggestart i løpet av 2014. Dette av hensyn til at prosjektet være ferdiggodkjent innen november 2016 slik at tilskuddet kan utbetales innen utgangen av 2016.

Frist for innsending av prosjektskisser er 15. april
Skissene gir grunnlag for å prioritere prosjekter for videre planlegging. SLF vil gi beskjed om hvilke skisser som i denne omgangen er aktuelle for utarbeiding detaljert søknad".

Les meir om søknadsprosedyrar og krav til innhald i skissene her;
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/tilskudd-til-tommerkaier/tilskudd-til-t%C3%B8mmerkaier