TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skognæringa i Trøndelag møter Listhaug

Skognæringa i Trøndelag møter Listhaug

Landbruks- og matministeren kommer til Nord-Trøndelag på tirsdag. Der skal hun blant annet besøke Norske Skog Skogn og møte Skognæringa i Trøndelag

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 28.10.2013

     Medlem i AU i Skognæringa i Trøndelag og adm.dir i Allskog Ole H. Bakke har flere tema han vil ta opp med henne. Bakke vil orientere om den betydning skogbruket og skogindustrien har for Trøndelag og de positive framtidsutsikter en har i regionen. For bransjen er det viktig at skogeiendommene utnyttes og at rammebetingelsene omfatter økte investeringer til skogsveibygging.

- Skogindustrien i Midt-Norge trenger mer lokalt tømmer og bygging av skogbilveier er det tiltaket som vil ha klart størst betydning for å øke hogsten, sier Bakke.

Hogsten må økes
Årsaken til skogindustriens akutte behov for mer lokalt virke er grunnet i de store kostnadene med transport av virke utenfra Trøndelag. Økt andel lokalt volum av tømmer, betyr reduserte kostnader og medfører økt konkurransekraft. Den relativt lave hogsten skyldes ikke at Midt-Norge har lite skog. Andelen skog i hogstmoden alder øker mer langs kysten enn i resten av landet og det er store ressursmessige muligheter for å øke hogsten i Trøndelag. Konsekvensen om vi ikke lykkes med å øke hogsten er at vi ikke vil ha en industri i Midt-Norge i framtida.

Økt skogsbilvegbygging
Det er spesielt to forhold som er avgjørende for å lykkes. For det første må skogen være tilgjengelig. Infrastrukturen fra skogen og helt fram til industritomta må bedres ved at det bygges flere skogsveger, flere kaier og at flaskehalsene på offentlige veger som bruer, tuneller, aksellastbegrensninger utbedres. Økt skogsvegbygging er det tiltaket som vil bidra mest til å øke selve hogsten. Skogsvegdekningen hos oss er langt dårligere enn på Østlandet.

Jo lenger tømmer må transporteres, jo dyrere er det. Dyrest er transport på vei. Kostnadene til tømmertransport på vei i Norge er beregnet til å ligge om lag 20 prosent høyere enn i Sverige. En videre satsing på bygging av tømmerkaier og sjøtransport er derfor viktig for skogindustrien i regionen.

Ny skogeierpolitikk
For det andre må skogeieren ville drive skogen sin. Vi trenger en skogeierpolitikk som bidrar til aktiv drift av det lønnsomme skogarealet. Hogsten hemmes av at det er mange av de små, personlige skogeierne med liten skogbrukskunnskap og som ikke ser potensialet for hogst på egen eiendom. Dette gjelder stadig flere nye skogeiere.

Verdikjedene er gjensidig avhengig av hverandre
De skogbaserte verdikjedene i Norge er koblet sammen gjennom ulike former for interne leveranser. I Skognæringa i Trøndelag har vi stor tro på at vi viser helheten best ved at aktørene i skogbruket og skogindustrien samarbeider. En forutsetning for å lykkes er at bransjen samarbeider med politikere og forvaltning. Det har vi god tradisjon for å gjøre i Trøndelag.

Kontaktpersoner:
Ole Bakke, adm.dir Allskog og medlem i AU, Skognæringa i Trøndelag, mob. 913 42 857.
Gisle Tronstad, adm.dir. InnTre og leder i Skognæringa i Trøndelag, mob. 913 97 299.
Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa i Trøndelag, mob. 952 39 006