TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogbruksplanleggingen kan bedre tilpasses dagens virkelighet

Skogbruksplanleggingen kan bedre tilpasses dagens virkelighet

Arbeidsgruppe foreslår endringer i dagens organisering av skogbruksplanleggingen i skogbruket

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 21.08.2013

Kunnskap om skogressurser og miljø, er grunnleggende for å drive et bærekraftig skogbruk og en god skogforvaltning. Dette gjelder eiendomsnivå og over større områder.

Dagens skogbruksplanlegging har bare delvis gitt oss dette grunnlaget i Sør-Trøndelag, da bare deler av skogarealet og skogeiendommene omfattes av nyere skogbruksplan.

  • I dag mangler vi heldekkende oversikter over skogressursene.
  • Vi mangler miljøregisteringer over store areal

 

Tømmerkjøpere har kunnskapsbehov i forbindelse med salg og gjennomføring av skogsdrifter. Det offentlige har det som grunnlag for veieldningsinnsats, tilskuddsforvaltning, planlegging gjennom hovedplaner for veger, kaier etc. Industrien har behov for slik kunnskap for å vurdere muligheter for lokal virkestilførsel.

I brev av 03.05.2013  inviterer landbruks- og matdepartementet(LMD) til å komme med innspill/merknader til rapport nr. 5/2013 fra SLF om skogbruksplanlegging; formål, behov og organisering.

En arbeidsgruppe med representanter fra næring og forvaltning har oppdrag fra LMD utredet formål, behov og organisering når det gjelder framtidig skogbruksplanlegging med miljøregistreringer.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i sine merknader pekt at vi trenger andre måter å gjennomføre planleggingen enn dagens gjennomføring, og som er vil være bedre tilpassa dagens virkelighet.

Fylkesmannen mener at arbeidsgruppas forslag til løsninger kan dekke dette behovet og kan testes ut i større omfang.

Fylkesmannen mener at det er viktig at dagens løsning med formidling av miljøinformasjon fra miljøregisterringene gjennom Skog og landskap sine løsninger videreutvikles.