TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/«Sørsivegen» - et skogeiersamarbeid i Dalbygda

«Sørsivegen» - et skogeiersamarbeid i Dalbygda

Skogeiere samarbeider for å øke hogsten. Sammen blir det enklere å få tatt ut mer skog.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 10.12.2012

I Steinkjer er det tradisjonelt et godt miljø for eiendomsoverbyggende samarbeid i jordbruket, og
grunneiere i Dalbygda i Beitstad ønsker å overføre dette til skogbruket. Utgangspunktet for prosjektet «Sørsivegen» er et felles veganlegg for å komme i gang med samarbeidet. En skogsbilveg kan binde sammen eiendommene og bidra til en bevisstgjøring om skogressursene egen eiendom, og utnytting av disse. En slik eiendomsoverbyggende samarbeidsform kan også være aktuell andre steder. Prosjektet har stor tro at skogeiersamarbeid kan øke den generelle aktiviteten i skogen og dermed bidra til å sikre skogsindustrien virke.

Se innslag NRK Midtnytt "Skogeiere i Beitstad samarbeider" 7 desember.  

 

 

 

 

 

 

Bilde: Per Fossheim 

Kort om prosjektet
Sørsivegen har siden 2009 arbeidet med grunnlaget for et vegprosjekt og en nærmere vurdering av samarbeidsmuligheter utover bare vegen. Til sammen er det 8-10 skogeiendommer som deltar i prosjektet. Denne satsinga inngår i det 5-årige forskningsprosjektet «Fra ti til en» som Bygdeforskning er prosjektleder for, jfr. link under. Bygdeforskning følger også tre andre feltprosjekt hvorav et i Ørsta i Møre og Romsdal og et i Feios i Sogn og Fjordane. Skogeierprosjektene er en del av Kystskogbrukssatsinga.

Arbeidet langt
Sørsivegen legger stor vekt dialog med hver enkelt skogeier, fordi det skaper:
Økt bevissthet om skogens ressurser og dens betydning
Økt interesse for bedre forvaltning av skogen
Økt interesse for samarbeidsløsninger

Bjørn Ludvig Bergsmo er ansatt som prosjektleder og jobber for tida med gjennomgang av skogressursene sammen med skogeierne. Dialogen med skogeierne skjer i stor grad ved at det tas en gjennomgang og oppdatering av de eksisterende skogbruksplanene den enkelte eiendom, både ved å oversikt over stående kubikkmasse pr.dato, samt potensialet framover i tid. Dette bidrar til å bevisstgjøre skogeierne de ressursene som er til rådighet eiendommen og som vil danne grunnlag for utarbeidelse av oppdaterte ressursoversikter. Skogsbilvegen er allerede planlagt og traseen er avmerka i terrengetNoen vil ha mer nytte av den enn andre. Ressursoversiktene vil danne utgangspunktet for fordeling av investeringskostnadene for vegen.

langt har prosjektet bidratt til:
• Dialog og kontakt med den enkelte skogeier
Bevisstgjøring av eierne om behovet for gjennomføring av skogtiltak
Planlegging av skogsbilveg

Erfaringene med prosjektet er at en slik satsing gir resultater i form av økt interesse og aktivitet, og erstatter noe av behovet for veiledning og skogeierkontakt som har vært savnet de seinere årene. Direkte kontakt med skogeieren er utløsende for skogaktiviteten
 
 
For mer informasjon kontakt:
Skogeier/prosjektleder for Sørsivegen, Bjørn Ludvig Bergsmo, mob. 99252368, E-post: blb@sp.no
Skogeier/styreleder for Sørsivegen, Arne Opdal, mob. 91110528, E-post: arne.opdal@ntebb.no
Forsker Gro Follo, Bygdeforskning, mob. 73596748, gro.follo@bygdeforskning.no