TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Sluttrapport for prosjekt BioKom

Sluttrapport for prosjekt BioKom

Rapporten konkluderer innenfor fokusområdene kommuner, potensielle landbruksbaserte bioenergiprodusenter og nettverksbygging, og gir råd i forhold til videre satsing i Sør-Trøndelag

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 17.03.2011

Kommuner har vært en prioritert gruppe i BioKom primært grunnet sin rolle som energikunde. De administrative enheter som jobber med temaet energi, er svært viktige. I politiske beslutninger er ofte beslutningsgrunnlaget en innstilling, via rådmann eller lignende, basert på sammenfatninger eller konklusjoner fra tekniske rådgivere i kommunen. Både i sin rolle som bestiller av rapporter, saksbehandler og utreder, vil disse personene ha svært høy innvirkning på utfallet av kommunens arbeid med energi. Dersom dette leddet mangler kompetanse på bioenergi, vil utfallet kunne bli at bioenergi velges bort på feil eller utilstrekkelig grunnlag.

Det konkluderes med at det eksisterer et behov for rådgivning og bistand, men også økt kompetanse angående bioenergi hos administrative tjenester som arbeider med teknikk(teknisk etat).

Åpne og inkluderende prosesser

Kommunene kan også være tjent med å forandre sine rutiner for tiltak med energi, og arbeide på en mer åpen og inkluderende måte.

En kommunes arbeidsmetoder vil ha konsekvenser for hvor vellykket arbeidet med nye energiløsninger blir. En typisk beslutningsrekke i arbeidet med energiløsninger, kan være som følger:

  1. Politisk vedtak om å gjennomføre energiutredning
  2. Administrativenheter gjennomfører eller bestiller energiutredning
  3. Politiske vedtak, med grunnlag i energiutredning, om å gjennomføre anbud
  4. Administrative enheter gjennomfører energianbud
  5. Et administrativ- politisk utvalg beslutter valg av energiløsning

Hvis en potensiell energileverandør først blir gjort oppmerksom på anbudet i ledd 4, i den overstående listen, vil man ha svært kort tid til å utrede og fremme tilbud. Dette byr ikke på store problemer for større utstyrs- og energileverandører, da disse ofte har høy likviditet og tilgjengelige utredere / konsulenter. Mindre leverandører, og da spesielt landbruksbaserte grupper, vil ikke kunne utforme gode og sikre tilbud på så kort tid. Det eksiterer altså et behov for å formidle informasjon om det potensielle energiprosjektet på forhånd.

Offentlige lover og regler er imidlertid svært klare på at man ikke kan forskjellsbehandle ulike grupper. Man kan dermed ikke gi enkelte grupper tilgang på slik informasjon før en anbudsrunde, uten også å utlevere den samme informasjonen til andre potensielle tilbydere. Samtidig vet man ikke på forhånd hvem som kan være potensielle leverandører, og vil dermed ikke kunne distribuere denne informasjonen til noen.

Bruk kommunens hjemmesider

Man kan imidlertid løse dette problemet ved å opprette og vedlikeholde en side på en kommunes hjemmeside. Det vil da selvfølgelig dreie seg om uforpliktende informasjon fra kommunens side, men gjerne med høy detaljrikhet, som beskriver kommunens arbeid med potensielle prosjekter. En slik arbeidsmetode vil kreve forholdsvis lite ressurser, men kan bidra med store fremtidige besparelser, som resultat av større konkurranse om energiløsninger.

Uavhengig rådgivning

Rådgivning og bistand til potensielle energi tilbydere , sammen med økt kompetanse trekkes fram som viktige satsingsområder. Det pekes da på et stort behov for uavhengig rådgivning, til bistand med oppgaver som bestilling og kvalitetssikring av konsulentrapporter. Når det gjelder kompetanse bør økonomi og økonomiske beregninger ha førsteprioritet.

Nettverksbygging

Arbeid innen nettverksbygging bør være fokusert på kunnskap- og erfaringsutveksling.  Det er særlig personer i planleggingsfasen som kan tjene på dette, hvor det vil være mulig å unngå problemer møtt av allerede gjennomførte prosjekt.