TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Tømmerbilene får bedre vilkår etter oppskriving av veglista i Nordland

Tømmerbilene får bedre vilkår etter oppskriving av veglista i Nordland

Skognæringsforum Nordland har de siste ukene gjennomført regionmøter for kommunene i Nordland. Målet er enklere tømmertransport gjennom oppskriving av veglista.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 16.05.2015

Regjeringen har som en del av satsingen på skognæringen i 2013 åpnet for tømmertransport med vogntog med maksimalvekt 60 tonn og 24 m lengde. En slik oppskriving vil gjøre det mulig å kjøre større lass per tur, og dermed færre turer. Det betyr mindre utslipp av CO2, mindre slitasje på vegene og lavere kostnader for tømmer levert industri.

Endringene blir ikke realisert før også vegeierne for det kommunale- og fylkeskommunale, samt riksvegnettet gjør endringer i veglistene. En slik oppskriving blir avgjørende for lønnsomheten i skognæringa framover.

Med støtte fra Fylkesmannen i Nordland har Skognæringsforum Nordland fått prosjektmidler for gjennomføring av regionmøter for å bidra til at kommunale veger skrives opp for tømmertransport med 60 tonns vogntog på 24 meter i Nordland.

Så langt er det gjennomført to møter for til sammen 16 kommuner i regionen rundt henholdsvis Fauske og Mosjøen. Jan Olsen fra Skogkurs er innleid for å fortelle om tømmertransport, vegstandarder, flaskehalser, hvordan ulike typer kjøretøyer har forskjellig vegslitasje, og anna relevant informasjon for skogbruk og teknisk etat i kommunene.

Arnt Albertsen fra Statens Vegvesen Region nord bidrog med innspill fra vegmyndighetene. Statens Vegvesen ønsker at veger som er bygd for slik at de tåler tømmertransport, også listeføres slik. Albertsen sender ut brev til alle kommunene i Nordland flere ganger i året for å informere om oppskriving av veglistene, og oppfordrer kommunene til å komme med innspill om behov.

Responsen fra kommunene har så langt vært liten, noe Albertsen tror kan bli bedre etter gjennomføringen av regionmøtene. Albertsen understreker betydningen av at flaskehalser på offentlig vegnett meldes inn til Statens vegvesen, slik at det kan meldes behov for utbedringsmidler til Vegdirektoratet.

Representanter fra næringa var også med på møtene, for å komme med innspill til hvilke utfordringer og vegstrekninger som er mest akutte for dagens tømmerflyt. Odd Fagervoll, fabrikksjef ved Nord-Norges største treforbrukende industri, Arbor i Hattfjelldal, fortalte hvordan E6 og spesielt bruene, er en utfordring for transporten for fabrikken.

 
Nordland er Norges største skogerieingsfylke, og store tømmerressurser vil bli hogstmodne de neste
tiåra. Dette betyr at skognæringa er i vekst i Nordland!
Her er  representant for næringsaktørene ved skogeierlagsleder Anne Kvien fra Vefsen Skogeierlag med, kart som viser de viktigste skogsområdene i Nordland. 
(Foto: Torgunn Sollid)
 
Allskog deltok med både regionens skogbruksledere og skogeierlagsleder Anne Kvien fra Vefsen Skogeierlag.

Kontaktpersoner for oppskriving av veglistene i Nordland:
   -   Arnt Albertsen, Statens Vegvesen, region nord:
       Telefon: 75552933 Mobil: 95802135, epost arnt.albertsen@vegvesen.no

Skognæringsforum Nordland har infrastruktur som en av tre satsingsområder, og har satt i gang flere prosjekter som kan bidra til å bedre infrastrukturen i Nordland. For mer informasjon, se:

Kontaktperson Skognæringsforum Nordland:
- Kurt Jessen Johansson, leder. Mob.: 958 66 094, Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no
- Torgunn Sollid, sekretær. Mob.: 994 98 088, torgunn@kystskogbruket.no

Se også oppslag i Helgelendingen her:
God stemning under regionmøtet i Mosjøen.
Fre venstre: Odd Fagevoll, fabrikksjef Arbor. Arnt Albertsen, senior rådgiver Veg- og transportavdelingen, Statens vegvesen. Ole Kristian Andersen fra teknisk etat i Grane kommune og Jan Olsen, seniorrådgiver ved Skogkurs.