TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Potensiale for økt verdiskaping i kystskogbruket

Potensiale for økt verdiskaping i kystskogbruket

Ny Melding om kystskogbruket 2015 er nå lagt fram. Meldinga viser at verdiskapinga i kystskogbruket har et omsetningspotensiale på 60 milliarder kroner.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.04.2015

Skog- og trenæringa i kystskogbruket har et økonomisk omsetningspotensial på ca. 60 milliarder kroner pr. år, dersom vi legger SKOG22s forutsetninger til grunn.

Dette er en firedobling fra nivået i 2011 på 15,9 milliarder, som er verdiskapingen eksklusive ringvirkninger. Bygg står for den største andelen av næringas omsetningstall.

Melding om kystskogbruket 2015 viser hvordan og hva som kreves for å lykkes i våre regioner. Kystskogbrukets store og voksende skogressurser gir et særdeles godt grunnlag for uttak av fornybart, klimariktig råstoff, økt verdiskaping og kreative muligheter for bruk av tre. Det er behov for en målrettet og helhetlig satsing framover. I meldingen gis anbefalinger som er nødvendige for å nå disse ambisiøse målene.

Det grønne skiftet og overgangen fra sorte til grønne karboner gir store muligheter for norsk skog- og trenæring og er en opplagt mulighet og et konkurransefortrinn som må utnyttes. Skogen spiller en avgjørende rolle for mennesker over hele verden og internasjonale analyser fra FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) og Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) indikerer at det i framtida vil bli økt etterspørsel etter trevirke og treprodukter.

Kort oppsummert gir Melding om Kkystskogbruket 2015 følgende anbefalinger:

 • Arbeide for en ekstraordinær satsing på infrastruktur i kystskogbruket og gjennomføre tiltak i tråd med infrastrukturprogrammet
 • Bidra til aktiv og bærekraftig ressursforvaltning, økt skogplanting og kvalitetsproduksjon i skogen for å sikre langsiktig råstofforsyning og karbonbinding
 • Utvikle en skogeierpolitikk som stimulerer til og sikrer skogaktivitet
 • Legge til rette for videreutvikling av eksisterende og etablering av ny skogindustri
 • Synliggjøre behovene for forutsigbare rammebetingelser og konkurransevilkår for skognæringen i hele landet
 • Legge til rette for å stimulere til bruk av bioenergi fra skog
 • Bidra til å etablere et nasjonalt finansiert "Klimaskog-program"
 • Få opp en velfungerende forvaltning på kommunalt og regionalt nivå i kystskogbruket
 • Næringa må tilby konkurransedyktige løsninger innen bygg og energi og drive markedsutvikling for å fremme bruken av bærekraftige løsninger
 • Bruken av materialer med positivt CO²-fotavtrykk må gis konkurransefortrinn ved at offentlig sektor bruker mulighetsrommet i planer, regelverk og innkjøpsordninger til å stille krav om bruk av bærekraftige løsninger
 • Sikre tilstrekkelig rekruttering og kompetanse gjennom utdanning på alle nivå
 • Videreutvikle nettverkene og samarbeidet i Kystskogbruket
 • Videreutvikle kommunikasjon, informasjon og markedsarbeid som er etablert sammen med bransjeorganisasjoner og andre aktører
 • Gjennomgå å utrede skognæringas behov og tilgang til kapital og investeringer. Framtidas behov må være styrende i tilpassingen av eksisterende og nye ordninger
 • Hele Melding om kystskogbruket kan lastes ned her.

Kontaktpersoner:
Alf Daniel Moen, Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram
epost: alf.daniel.moen@ntebb.no  
Mob.: 95703860