TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Sitkagran kan være framtidas laksefòr.

Sitkagran kan være framtidas laksefòr.

Mangel på marint og vegetabilsk råstoff for fòrproduksjon er begrensingsfaktoren for videre vekst i laksenæringen. Løsningen kan være fòr fremstilt av trefiber, det viser forskning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 23.03.2015

Foredragsholdere på konferansen Sitkalaks 19. mars 2015. Fra venstre: Bernt Håvard Øyen, Kystskogbruket. Are Moe, Marin Harvest. Kristian Johnsen, Helgeland Havbruksstasjon. Margareth Øverland, NMBU. Johan C. Løken, Det norske Skogselskap

Dette fikk nært 80  lære mer om på konferansen Sitkalaks på Petter Dassmuseet i Alstahaug i Nordland 19. mars. Med utgangspunkt i Nordlands store – og voksende –skogressurser, hadde Alstahaug kommune satt sammen et meget interessant program med koblinger mellom laks- og skognæring, og hvilket vekstpotensialet dette kan danne for begge disse næringene.

Margareth Øverland, professor i akvakulturnæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU), forklarte hvordan dette kan skje i praksis.Treflis fra flere treslag kan benyttes, men vanlig gran og sitkagran er å foretrekke. Treflis brytes først ned til cellulose, som videre omdannes til gjærproteiner gjennom en fermenteringsprosess. Disse gjærproteinene har en nukleinsyrestruktur som er gunstig som fiskeernæring, og gir som proteintilsetning i laksefor fisk av høy kvalitet.

NMBU fikk før jul støtte fra Norges Forskningsråd til satsingen Foods of Norway, som i åra som kommer skal gjennomføre et tverrfaglig forskningsarbeid, hvor forskningsinstitusjoner og aktører i de aktuelle verdikjedene skal se på hvordan biomasse kan utnyttes i aquanæring.
 
(Foto: NMBU)

Satsingen skal utvikle miljøvennlig og framtidsrettet dyrefôr fra naturlige ressurser som i seg selv er uegnet som mat for mennesker. Det er skog og makroalger (som tare), og biprodukter fra fisk, jord- husdyrbruk, alt som kan omdannes til høyverdige fôrråvarer. For norsk fiskeoppdrett og landbruk vil utviklingen av bærekraftige fôrråvarer fra disse ressursene bidra til vekst og økt verdiskaping.

Fra laksenæringen deltok Are Moe fra Marin Harvest, og Kristian Johnsen fra Helgeland Havbruksstasjon med interessante perspektiver på muligheter og utfordringer knyttet til videre vekst i fiskeoppdrettsnæringen. Fra skogbruket bidro Johan C. Løken, leder for Det norske Skogselskapet, med en innføring i de politiske føringer som gjennom de siste åras Stortingsmeldinger er lagt for utvikling av de biobaserte næringene. Bernt Håvard Øyen, spesialrådgiver i Kystskogbruket, skisserte hvordan vi gjennom aktivt bærekraftig skogbruk på deler av arealene langs kysten, kan bidra til både klimaeffekter og næringsutvikling, uten at det går ut over hverken kystlynghei eller arealer som er bedre egnet til andre formål.

Bernt Håvards Øyen fortalte innledningsvis i sitt foredrag hvordan de rike ressursene i havet og skogen til alle tider har dannet livsgrunnlaget for menneskene langs kysten. En lærerik dag på Alstadhaug gir tro på at havet og skogen kan gi vekst langs kysten også i åra som kommer.

For mer informasjon, hør også innslag på NRK Nordland.