TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Akutt trong for 60 millionar til tømmerkaiar

Akutt trong for 60 millionar til tømmerkaiar

Som innspel til Statsbudsjettet 2016 meiner Kystskogbruket at det er akutt trong for 60 millionar kroner til tømmerkaiar og 50 millionar kroner ekstra til skogsvegar i kystskogfylka.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 09.03.2015

Overfylte tømmerkaier er blitt ein trend i kystskogfylka etter ein relativt sterk auke i hogsten.
Dette skapar ekstra logistikkostnader i ei næring der transportkostnadane allereie er mykje for høge.
Bildet viser Eikefjord tømmerkai i Sogn og Fjordane som planlegg utviding av kaifront/ baklager og er søkjar av statleg investeringstøtte.
Foto; Helge Kårstad

Til kystskogfylka er det siste åra (2013/14 og15) løyvd stateg investeringsstøtte til 8 tømmerkaiar. Dette gjeld i kommunene Mosjøen, Namsos, Molde, Skodje, Sogndal, Lindås, Vindafjord og Mandal.
Utbygging av tømmerkaiar har hittil vist seg å gi store innsparinger i transportkostnader. Miljømessig er sjøtransport av tømmer også svært gunstig fordi det gir betydeleg mindre CO2-utslepp pr tonnkilometer (ca 50 %) sammenlikna med lastebiltransport.
I ein fersk uttale fra Skognæringa Kyst heiter det; "En statlig investeringsstøtte på 60 millioner kroner for 2016 vil være et minimum for kunne dekke det dokumenterte langsiktige og samtidig store akutte behovet. Forslaget er i samsvar med SKOG22 sine anbefalinger om en gradvis oppbygging av kaistrukturen for tømmertransport langs norskekysten".

Skogsvegar og taubaner
Det har vore ei positiv opptrapping av  statleg investeringstøtte til skogsvegar siste åra, kring ei dobling samanlikna med åra fram til 2012.
Resultat fra hovudplanarbeidet saman med ferske opplysninger fra fylkesmennene viser at det er behov for å auke investeringsstøtte til skogsvegar i kystfylka i 2016 med ytterlegere 50 millionar kroner. Forslaget er i samsvar med SKOG22 sine tilrådingar om at det må gjerast eit løft i skogsvegbygginga.
I ein fersk uttale frå Skognæringa Kyst heiter det også: "Ca.40% av det produktive skogarealet i kystskogfylkene er egnet til taubanedrift. Støtte til drift i bratt terreng har i mange år vært en del av tilskuddet til skogsveier. Inntil av veinettet er utbygd i det bratte terrenget er det viktig at taubane tilskuddet til drift i bratt terreng opprettholdes"

Kystskogfylka har dei største "flaskehalsane"
"De største flaskehalsene for tømmertransport på offentlige veier finnes i kystskogfylkene.
For 2016 bør det opprettes en tilskuddsordning, stor kr 100 millioner for fjerning av flaskehalser for tømmertransporten på fylkes- og kommuneveier"
heiter det også i uttalen frå Skognæringa Kyst.
 
Les heile innspelet til statsbudsjettet 2016 her