TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogen kommer godt ut i den nye klimameldinga

Skogen kommer godt ut i den nye klimameldinga

Regjeringen la 6. februar fram nye klimamelding, Meld. St.13 «Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU». Her slås det fast at aktiv skognæring er en del av klimaløsningen.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 17.02.2015

 

Skogbruket kommer godt ut av den nye klimameldingen, som kommer med god beskrivelser av de mulighetene som ligger i skogen, og klare signaler om at de skal utnyttes:

«Regjeringen vil legge større vekt på klimapolitiske målsettinger i forvaltningen av norske skoger. For å sikre overgangen til et lavutslippssamfunn, både i Norge og andre land, må opptak av CO2 i skog og på andre arealer som ikke skyldes nye tiltak, komme i tillegg, og ikke til erstatning for, utslipps-reduksjoner i andre sektorer. Her bør det ses på tiltak som kan ivareta eller styrke skogens karbonlager, og tiltak som gjør at trevirke kan erstatte mer utslippsintensive materialer, samt at fornybar bioenergi fra skogen kan erstatte fossil energi. Regjeringen ønsker også å legge til rette for å øke avvirkningen av skog.»

Beskrivelsen av klimautfordringen holder seg strengt til hovedkonklusjonen til FNs klimapanel, og er i full overenstemmelse med det Norges Skogeierforbund har sagt om dette.
-Klimameldingen slår fast at skogen skal brukes. Meldingen er tydelig på at det er de kumulative utslippene over lang tid som er problemet, ikke at vi slipper ut litt karbon i forbindelse med hogst. Enkelte har ment at dette er et argument for å la skogen stå. Klimameldingen sier det motsatte. Et tre som bare står i skogen gil til slutt råtne, og da vil karbonet frigjøres. Nå har vi fått en enighet om at vi skal hogge før det skjer, sier Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til avisa Nationen.

«For å nå to-gradersmålet må globale klimagassutslipp i 2015 være 40-70 % lavere enn i 2010, og fortsette å gå nedover etter det og bli negative mot slutten av århundret. Negative utslipp innebærer at vi må fjerne CO2 fra atmosfæren, gjennom å produsere energi fra biomasse kombinert med CO2-håndtering og planting av ny skog i stor skala.», sies det i meldingen.
-Skal vi nå disse målene, er vi helt nødt til å ta i bruk fornybare ressurser. Det er positivt at politikerne erkjenner det. Hver kubikk trelast binder 7-800 kilo CO2. Det er i virkeligheten en månelanding i praksis hvis de klarer å gå fra politiske signaler til faktisk praktisk handling, og stimulere til økt bruk av fornybare ressurser, sier Heidi Kielland fra Treindustrien i dag i Nationen.

Les de relaterte sakene her:

Norges Skogeierforbund

Nationen

Det norske Skogselskap 

 Les klimameldinga her