TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ambisiøs SKOG22 strategi, men hvordan få nok råstoff?

Ambisiøs SKOG22 strategi, men hvordan få nok råstoff?

-Kystskogbruket støtter fullt opp om de meget ambisiøse mål for norsk skognæring som SKOG22 viser til i sin rapport, sier Alf Daniel Moen, leder for det felles Fylkeskommunale Oppfølgingsprogrammet i Kystskogbruket.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 26.01.2015

I en global situasjon hvor bærekraft og klima er klodens hovedutfordring og verden må bli grønnere, er det både viktig og riktig at SKOG22 viser til de muligheter som finnes i denne miljø- og bærekraftige næringa. Et bærekraftig potensiale for økt avvirkningen med vel 50 % og en firedobling av omsetningen krever en betydelig aktivitetsøkning og at hele landet tas i bruk.

Det er mange forhold som må virke sammen for at nasjonen skal kunne nå disse målene. SKOG22 viser til en rekke viktige behov som krever nasjonal satsing og en samlet satsing fra hele næringa. Dette slutter vi oss til. Det er avgjørende viktig at man ser sammenhengene i verdikjedene i skognæringa. Når råstoffet til alle verdikjedene kommer fra samme treet forstår man at det handler om å utnytte alle fraksjonene i hele treet. Da kreves det markeder, kunnskap, kapital, vilje og samarbeidsevne til å utnytte mulighetene. Kompleksiteten og dimensjonene i dette tilsier også at staten tar en mer aktiv utviklingsrolle framover, slik man gjorde i skogsatsingen i tidligere tider.

- En ny Melding for kystskogbruket legges fram i vår. Denne fylkeskommunale meldinga skal behandles i de 10 fylkeskommunene som deltar i Kystskogbrukssamarbeidet og vil bli følge opp ambisjonene i SKOG22. Meldinga vil tydeliggjøre utfordringene for kystskogbruket og konkretisere SKOG22s forslag til løsninger, sier Alf Daniel Moen.

-Råstofftilgangen er grunnleggende viktig for utvikling av skognæringa. Det vil være umulig å satse på industri om råstofftilgangen er usikker, uttaler styreleder i Skognæringa Kyst Jan Ivar Rødland.

Av historiske og biologiske årsaker er avvirkningsøkningspotensialene de nærmeste tiårene størst i kystskogbruket. Dette skyldes de store ressursene i skogreisingsskogene som nettopp blir hogstmoden de nærmeste tiårene. Det pekes konkret på dette i utredningen og likeledes behovet for infrastrukturutbygging for å sikre ivaretakelse av disse ressursene. At skogbilveitettheten er lavere i Norge enn i Sverige, til tross for at terrengforholdene er bedre i Sverige, er en meget viktig konkurranseulempe. At de regionale infrastrukturforskjellene i Norge er enda større er det derfor også meget viktig å være klar over når man skal satse på et nasjonalt løft de nærmeste tiårene.

I utredningen savner vi imidlertid en nærmere analyse på hvordan man skal sikre at avvirkningen og de langsiktige investeringene i skogbruket skal øke. Når vi i Norge i dag relativt sett avvirker bare en tredjepart og investerer bare en tiendepart i skogkultur i forhold til Sverige må det være grunn til å anta at disse store forskjellene har mer alvorlige årsaker enn bare ulike skatteincentiver. Skatt er viktig, men her savner vi at man hadde gått mer grundig til verks, ved bl.a. og sett på hva som virket i norsk skogbruk før oljealderen ble for dominerende i Norge.

Plant tre – bygg med tre – brenne med ved er slagordet Nord-Trøndelag fylkeskommune bruker i Kystskogbruksarbeidet. Med dette pekes det på den helhetlige satsingen som vi opplever at SKOG22 nå ønsker å vise veien til. Kanskje kan slagordet gjelde for hele landet?

Se regjeringens nyheter som saken.

Les hele rapporten her.

Kontaktpersoner:
Alf Daniel Moen, leder Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram i Kystskogbruket, mobil 957 03 860.
Jan Ivar Rødland, styreleder i Skognæringa Kyst SA, mobil 907 27 145.