TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skoginteresse på Helgeland

Skoginteresse på Helgeland

"Det er stor og aukande interesse for skog på Helgeland" sa leiar Paul B Hansen i Velfjord og Sømna Skogeigarlag då kring 50 personar i alle aldrar møttest til skogdag i Brønnøysund denne veka

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 12.12.2014

Øverst; Brønnøysund 9. desember 2014. Fv. maskinselgar Ola Helstad, skogeigar Tore Foss, skogbruksjef Steinar Pedersen, leiar i Velfjord og Sømna Skogeigarlag Paul B Hansen, skogmester Jan Jenssen, skogsentreprenør Andre Gunderberg, skogbruksleiar i Allskog Ola Sigurd Grongstad, skogsentreprenør Kurt Tommy Juliussen og rådgivar hos fylkesmannen i Nordland David Christopher Johann.
Nederst; Sitkagrana i desse tømmerstablane på Helgelandskysten syner jamne, rimeleg tette åringar, har gode styrkeeigenskapar, er fri for råte og gir relativt store utbyte pr. dekar for skogeigar.
Alle foto; Helge Kårstad  

Møtestaden for skogdagen var mellom tømmerstablar på Gårdsøya Havnetermial i Brønnøysund. Kring 4000 kubikkmeter sitkagran er nyleg hogge i området. Skogbruksleiar i Allskog Ola Sigurd Grongstad orienterte om skogsdriftene og fortalde at dette blir den fjerde båtlasta som går ut med tømmer frå Brønnøy og Sømna. Han la vekt på at Allskog gir råd om optimalt hogsttidspunkt og presiserte at det er viktig å ikkje hogge sitkagran for tidleg. Gammal sitkagran gir svært gode resultat pr. dekar for skogeigar, - ja betre enn for vanleg gran andre stader i Norge la Grongstad til. 
I dag kjøper ILIM Nordic Timber, Wismar i Tyskland det meste av sitkavirket frå Norge, - sjå og artikkel her i arkivet dagsett 30.07.14.

Lokal industri
Leiar i Skogeigarlaget Paul B Hansen er sjølv mjølkeprodusent og skogeigar og seier at det alltid har vore stor interesse for skogbruk i Brønnøy og i dei siste åra er det også blitt hoggande skog i Sømna. Dei store sagbruka i Terråk og Mosjøen som no er lagt ned, har historisk sett betydd mykje for skogbruket i regionen. I dag er det likevel sporer til mindre etableringar av småsagbruk og det har også vore ein del fokus på å nytte skogen som energikjelde (bioenergi). Sjølv er han i gang med å bygge nytt sagbruk, - til eige bruk og noko leigeskjering på sikt. 
Rådgivar David Johann frå Fylkesmannen i Nordland orienterte om bioenergi på skogdagen og tema vekte stor interesse.

Sitkagrana står på eit svært lite areal men gir det beste resultat pr. dekar
Skogmester Jan Jensen i kommunane Brønnøy og Sømna sier at sitkagran plantingane utgjer berre kring 5% av det planta arealet etter 1950 og berre 1-2% av det produktive skogarealet. "Men det er likevel sitkagrana som utan tvil gir dei beste resultata pr. dekar ved hogst i dag" seier Jenssen.
Jensen fortel elles at det er utarbeidd ein temaplan som vedlegg til kommuneplanen i Brønnøy der «kjerneområde» for skogbruk er definerte og det utgjer knapt 50% av det produktive skogarealet. 
Totalt i begge kommunane kan ein likevel og innafor desse kjerneområda årleg hogge kring 20 000 kubikkmeter tømmer i dag og dette kvantumet er aukande.
 
Me kan raskt doble investeringane til skogsvegar 
Skogbruksjef Steinar Pedersen legg til at vegbygging har vore sentralt i kommunen i mange år og dette vil også ha sterkt fokus i det vidare. «Med dei gode politiske signala i dag er det ingen tvil om at me kan doble investeringane til skogsvegar både i både Nordland og på Helgeland» seier Pedersen. «Målet er også at ein framtidig plan for vegbygging (hovedplan) som er under utarbeiding skal leggjast fram for poilitikarane i kommunane i løpet av 2015» legg Pedersen til.

Skogsjøvegar
Kommunane Nærøy (Nord-Trøndelag), Bindal, Sømna og Brønnøy, Vevelstad og Alstahaug i Nordland har ein god del skogterreng (fjordar og øyar) som ikkje soknar til eit offentleg vegnett. Tidlegare vart det nytta sjøslep av skurtømmer for å få fram denne skogen til lokal industri («skogsjøvegar»). Andre stader langs kysten (særleg Rogaland) har det siste åra vore nytta større lektarar både som landgangsfartøy for taubaner, hjulgåande hogstmaskiner og lassberarar i slike områder. Samtidig har lektaren vore nytta som flytande kai ved levering av tømmeret via større skip fram til industri. Sjå og artikkel i arkivet her dagsett 10.12.13. Erfaringane har vore både gode og dårlege. Underteikna sa på skogdagen at det er på høg tid å samle denne kompetansen i Norge for å kunne utvikle meir permanente driftsløysingar i i slike områder. Det vil dreie seg om både faglege driftstekniske løysingar kopla til sjø/ land men også reint organisatoriske løysingar.

SINTEF skal sjå på transporten frå stubbe til industri i Nordland
SINTEF har nyleg starta eit 3-årig forskingsbasert prosjekt kalla «Efficient value chains for the forest industry in Coastal Norway», (NORFOR) 2014-2017. 
Tilknytta dette prosjektet er følgjande industrielle og offentlige partnarar; Arbor-Hattfjelldal AS, Moelven van Severen AS, Statskog SF, Fylkesmannen i Nordland, Allskog SA, Nordland Fylkeskommune, Mosjøen Havn KF og Skognæringa Kyst SA.
Prosjektleiar hos SINTEF Vibeke Stærkebye Nørstebø sier at transportutfordringane knytta til mangelfullt utbygd offentleg vegnett som i desse områda på Helgelandskysten er vurdert teke inn i prosjektet som ei «case». "Ein del av prosjektet har fokus på optimalisering og effektivisering av transport frå stubbe til skogindustri og desse utfordringane på Helgelandskysten kan såleis vere heilt sentrale å få vurdert" seier Nørstebø. "Sentralt i prosjektet er også investering i industri og/ eller ringverknader knytta til eksisterande eller ny industri/ hamner og dette er sjølvsagt viktig også i denne regionen" avsluttar Nørstebø.