TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Utsatt satsing på skognæringa fra regjeringa

Utsatt satsing på skognæringa fra regjeringa

I forslaget til statsbudsjett for 2015 savnes en vilje til å bruke skogens potensiale i klimasammenheng. Det er skuffende at denne regjeringen ikke følger opp FNs klimapanel sin klare anbefaling. Næringspolitisk kunne vi også ha forventet en sterkere satsing med bakgrunn i det lave norske investeringsnivået sammenlignet med andre nordiske land.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 27.10.2014

-I kystskogfylka er det for 2015 behov for 50 millioner kroner til tømmerkaiutbygging og en økning 50 millioner kroner til nybygging av skogsveger, sier Jan Ivar Rødland, leder i Skognæringa Kyst SA.

Skognæringa Kyst gjennomførte sitt årsmøte sist uke i Molde. Sitatet ovenfor er et utdrag fra årsmøteuttalelsen. Hele årsmøteuttalelsen gjengis under.

Kontaktinformasjon:

Jan Ivar Rødland, styreleder Skognæringa Kyst,
mobil: 907 27 145, E-post: jir@vestskog.no

ÅRSMØTEUTTALELSE FRA

ÅRSMØTET I SKOGNÆRINGA KYST SA, MOLDE 22. OKTOBER 2014

Utsatt satsing skognæringa fra regjeringa

I forslaget til statsbudsjett for 2015 savnes en vilje til å bruke skogens potensiale i klimasammenheng. Det er skuffende at denne regjeringen ikke følger opp FNs klimapanel sin klare anbefaling. Næringspolitisk kunne vi også ha forventet en sterkere satsing med bakgrunn i det lave norske investeringsnivået sammenlignet med andre nordiske land.

Skogsveger og tømmerkaier
Regjeringens satsing infrastruktur er viktig, men ikke tilstrekkelig for å ta ut den potensielt store verdiskapingen fra skognæringen.
Dagens infrastruktur langs kysten vil ikke kunne håndtere de store skogressursene fra kulturskogene som blir hogstmoden de nærmeste 10-årene. For å utnytte disse resursene er en utbygging av terminaler for sjøtransport, økt utbygging av tilhørende skogsvegnett og en forbedring av det offentlige vegnettet helt nødvendig. En slik infrastruktursatsing vil dessuten ha stor betydning for mange samfunnssektorer, både lokalt, regionalt og nasjonalt.
I kystskogfylka er det for 2015 behov for 50 millioner kroner til tømmerkaiutbygging og en økning 50 millioner kroner til nybygging av skogsveger .

Planting av skog nye areal
Regjeringa følger i liten grad opp Miljødirektoratets rapport om tilplanting av nye arealer som klimatiltak fra 2013 med å sette av 3 millioner kroner årets budsjett. Rapporten konkluderte med at minst 50 000 dekar kan tilplantes per år over en 20-årsperiode, med akseptable effekter for naturmangfold og andre miljøverdier. Tiltaket er godt faglig utredet og det var politisk avklart at man ønsket å ta i bruk skogplanting som klimatiltak. Kystskogbruket ønsker å ta en aktiv rolle i dette arbeidet sammen med organisasjonene i skogbruket.
Gjennom statsbudsjettet det sikres at det over Klima- og miljøverndepartementets budsjett avsettes 15 millioner kroner til oppstart av et program for skogplanting som klimatiltak i tråd med de faglige anbefalinger som er gitt av Miljødirektoratet.

Skogvern/Frivillig vern
Med en reduksjon fra 331 millioner til 121 millioner kroner i 2015 i det frivillige skogvernet vil det ikke være rom for nye verneprosjekt neste år.
Konfliktnivået er vesentleg redusert gjennom frivillig vern prosesser, saksbehandlingstida er redusert og erfaringene er gode. Verneområdene er imidlertid skeivt fordelt geografisk med en konsentrasjon til Øst-Norge og Trøndelag. Ennå er ingen større områder Vestlandet verna ved frivillig vern.
Det er et ønske frå skogbruket om 250 millioner kroner til skogvern.
 

Styret i Skognæringa Kyst SA
- Jan Ivar Rødland, Vestskog, leder
- Viggo Rasmussen, Moelven Van Severen, nestleder
- Torbjørn Frivik, T. Frivik Taubanedrift
- Anders Børstad, Værdalsbruket
- Per Kosberg, MM Karton FollaCell
- Geir Kvammen, Troms Skogselskap
- Inger Grethe Hansen, Styremedlem Allskog

Medlemsorganisasjonene
- Skognæringa i Vest-Agder
- Rogaland Skognæringsfor