TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Positive holdninger til gran og barskog langs kysten

Positive holdninger til gran og barskog langs kysten

Trøndelag Forsking og Utvikling har i samarbeid med NordFakta gjennomført telefonintervju med 600 personer i Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland om holdninger til skog. Undersøkinga viser at 4 av 5 er positive til gran og barskog, men har lite kunnskap om skogbruk.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 30.11.2017

Skogbruk er ei næring som er godt synlig der den utøves, og mange er opptatt at hvordan skogbruket drives. Næringa er avhengig av forståelse, aksept og konstruktiv dialog for å kunne utvikle seg. Bakgrunnen for undersøkelsen er en antakelse om at forekomsten av skog og skogbrukshistorien på stedet påvirker synet på skog og skogbruk.

For å sammenligne ulike lokale forhold langs kysten, er fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag valgt ut for å undersøke nærmere hvilke holdninger folk har til skog og skogbruk, og da med særlig fokus på gran som er det viktigste treslaget i verdiskapingssammenheng.

Undersøkelsen bekrefter antakelsen om at lokale skoglige forhold påvirker folks holdninger til ulike treslag og skogbruk. De som bor i skogstrøk er mest positive til granskog, mens de som er mest vant til lauvskog er mer kritiske til gran. Åtte av ti spurte i skogkommunene sier at gran er en viktig ressurs.

De nærmeste årene vil store skogressurser bli hogstmodne og gi muligheter for økt videreforedling og verdiskaping i kystskogregionen. Samtidig er det store forskjeller langs kysten på forekomsten av skog, både lauvskog og barskog, og i hvordan disse ressursene utnyttes.
Strukturelle og organisatoriske forhold skiller i stor grad kystskogbruket fra innlands-skogbruket. Manglende skog-tradisjoner i kystskogstrøkene og strukturendringer i jord- og skogbruk fører til at skogeieren har en løsere tilknytning til og mindre kunnskap om skogen sin. Samtidig er det offentlige og private veiledningsapparatet i skogbruket bygd ned. Kystskogmeldingen, som er vedtatt i alle fylkestingene i de ti kystfylkene fra Finnmark til Vest-Agder, viser et stort behov for å bedre kunnskapen om de skogbaserte verdikjedene langs kysten, hos skogeiere, veilednings- og virkemiddelapparat, hos «folk flest» og politisk nivå.

Foto: Lars Slåttå
Foto: Lars Slåttå

Undersøkelsen «Holdninger til gran»
• er utført av Trøndelag Forskning og Utvikling, i samarbeid med Norfakta.
• har gjennomført telefonintervju med 600 personer i Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland, med spørsmål knyttet til holdninger til skog generelt og gran spesielt.
• Innen hvert fylke er det valgt ut tre kommuner med karakteristikaene: Skogkommune, urban kommune og kystkommune.
Funn viser
• allment positive holdninger til gran og barskog, men lite kunnskap om skogbruk.
• det skogbildet man er vant med, og har erfaring med, har betydning for hvilke holdninger man har til skog og skogbruk.
• oppfatningen blant folk er til daglig likegyldig, men interessen og meningen aktiveres ved spesielle, gjerne lokale, hendelser eller forhold (f.eks. hogst og planting).

Har du spørsmål knyttet til saken, kontakt:
Lars Slåttå
lars@kystskogbruket.no
Mobil: 415 67 572
Rapporten i sin helhet kan du lese her.