TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Fagsamling og årsmøte i Finnmark treforum i Karasjok

Fagsamling og årsmøte i Finnmark treforum i Karasjok

Finnmark treforum samlet medlemmene til faglige diskusjoner og årsmøte i Karasjok. Tema var tynning, treegenskaper til restaureringsvirke og skjøtsel av bynær skog. På årsmøtet ble Ola Losvar valgt til ny leder.

Denne nyheten ble publisert av: Finnmark fylke Publisert dato: 24.10.2014

Vi ble innkvartert hos Engholms husky, som er et overnattingssted 6 km fra Karsjok Denne plassen er et godt eksempel bruk av tre i bygg og til møbler og innredning. Her er stort sett alt laget i tre, glass og stein - av Engholm selv.

Første punkt i programmet var besøk hos Karaskog, som driver med tynning i Karasjok og Porsanger. De tynner oppdrag for Finnmarkseiendommen der virket går til flisfyringsanleggene i fylket. Karaskog vil tynne ca 3-3500 kbm årlig, i tillegg tar de seg sluttavvirkning, vegrydding og skogkultur generelt. Firmaet har vært i drift ett år og består av Nils Rune Moeng og Klemet Ingolf Kildedam. Begge har god erfaring fra skogsdrift tidligere

Besøk hos Karaskog AS, som tynner furu ved Assebakte

Vi befarte også et nytt tynningsfelt ved Assebakte. Før de begynner der det oppgraderes en gammel driftsveg, som gjør at de vil kunne ei utkjøring 500 meter i stedet for 1500 m. 

Arne Graven er snekker og jobber med bevaring av gamle bygg. Han ga oss først en historisk forelesning om skogen i Finnmark og hvordan den har blitt brukt gjennom tidene. Barskogen i Karasjok har betydd mye for bosettinga i fylket. Blant annet ble det fløtet tømmer fra Anarjohka ned Tanadalen til husbygging. Helt ut til Omgang, ytterst mot Barentshavet ble det satt opp hus med tømmer fra Karasjok.

Arne Graven med furu som er barkflekkaKløyving av stokken viste at veden var ferdig impregnert

Den 16. oktober startet dagen med årsmøtet i Finnmark treforum. Av sakene som ble tatt opp var tredriverprosjektet i Vest-Finnmark som forumet vil sette i gang. Det blir en videreføring av den mobiliseringa som har skjedd i tredriverprosjektet i Sør-Varanger. Ellers ble det diksutert nye aktiviteter og det var ønske om kurs i vegvedlikehold, RECO kurs for skogsmaskinkjørere og kurs i skogbruksplanlegging. Valg ble også foretatt og Ola Losvar fra Alta tok over etter Erik Malterud som leder. Se ellers protokollen

Siste post programmet var en befaring med Karasjok kommune der temaet var tynning i bynære områder. Kommunen har vedtatt at det skal tynnes i fururskogen i sentrum, der man bla. vil fjerne en del store trær som vokser inn over kommunale bygg. Det blir dels for å åpne opp å skape et lysere miljø, dels for å hindre at trær utgjør en fare i forhold til stormfall og brann. Karaskog vil utføre dette oppdraget for kommunen og tømmeret vil flises til det lokale varmeverket i bygda. En del kan også bli sagtømmer, men problemet er jern og splinter i mye av tømmeret fra aktiviteten tyskerne hadde her under krigen.