TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Pilotsatsing på norsk skog som klimatiltak i Statsbudsjettet 2015

Pilotsatsing på norsk skog som klimatiltak i Statsbudsjettet 2015

Regjeringa starter oppfølginga av anbefalingene fra Klimakur 2020 om tilplanting av nye arealer med å sette av 3 millioner kroner til gjennomføring av pilotprosjekt. Prosjektet skal høste erfaringer før oppskalering og utvidet implementering av tiltaket. -Dette er positivt og kystskogbruket er klare til å bidra til å følge opp, sier Alf Daniel Moen, leder for det felles fylkeskommunale oppfølgingsprogrammet i Kystskogbruket.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 08.10.2014

Moen viser til at skogreisinga på kysten og oppbygging av kulturskog gjennom 60-70 år har ført til at det i dag fanges store mengder CO2 i norske skoger. For å øke CO2-fangsten ytterligere vil etablering av skog på nye arealer ha stor effekt. Først og fremst vil dette dreie seg om arealer som likevel er i ferd med å gro igjen, eller at de ikke lenger er i aktivt bruk til beiting eller jordbruk. Disse gjengroingsarealene finnes i hovedsak langs kysten, spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge.

Oppfølging av omforent rapport
Regjeringa følger dermed opp den omforente rapporten M26-2013 «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» fra 2013. Her konkluderer Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet (daværende Statens Landbruksforvaltning) og Skog og landskap med at minst 50 000 dekar kan tilplantes per år over en 20-årsperiode, med akseptable effekter for naturmangfold og andre miljøverdier.

Skogplanting er utvilsomt det mest kostnadseffektive klimatiltaket nasjonen kan oppdrive.
Rapporten fra 2013 viser til at det finnes nærmere 8,5 millioner dekar med skogareal som i dag har underoptimal produksjon og mindreverdig virke. I tillegg kommer nærmere 1,5 millioner dekar med areal som vil representere nytt skogareal ved tilplanting.

Pilotprosjekt med foregangskommuner
-I en oppstartsfase er det nyttig å høste erfaringer fra flere områder i landet. sier Kjersti Kinderås, daglig leder i Skognæringa Kyst.
Kystskogbruket har hatt en dialog med flere aktuelle kommuner som er interessert i å komme i gang. Kommunene Vikna og Nærøy i Nord-Trøndelag, Bindal og Sortland i Nordland, Bjerkreim og Tysvær i Rogaland har alle fattet vedtak om å etablere klimaskoger og er interessert i delta i ei slik satsing.

Kystskogmeldinga
Kystskogbruket har tidligere signalisert at de kan ta ansvar for å huse et slikt utprøvingsprosjekt. Melding om kystskogbruket (2008) tok om temaet skog og klima, og rapport fra Klimakonferansen i Bodø i 2009 beskriver aktuelle tiltak.
 

Det vises til tidligere nyhetssaker på Kystskogbrukets nettsider for informasjon om rapport M26-2013:
       Klimaskog - en del av løsningen
       Kystskogbruket bifaller rapporten planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Kontaktpersoner:
- Alf Daniel Moen, Leder for felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram
Mobil: 957 03 860, E-post: alf.daniel.moen@ntebb.no
- Kjersti Kinderås, Daglig leder for Skognæringa Kyst / Skognæringa i Trøndelag
Mobil: 952 39 006, E-post: kjersti.kinderas@skogselskapet.no
- Kirsti Haagensli, Programkoordinator for felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram
Mobil: 905 79 150, E-post: kirsti.haagensli@ntfk.no

 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft på befaring i et skogreisingsområde i Nærøy i september -2014 (Foto: Kjersti Kinderås)