TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Morten Ørsal Johansen møtte taubanemiljøet i Norge

Morten Ørsal Johansen møtte taubanemiljøet i Norge

Kystskogbruket hadde i samarbeid med Mjøsen Skog og Norsk Taubanelag invitert Frp sin landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen til Gausdal i går. Og tema var skogdrift i bratt terreng.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 18.09.2014

Fv. Johannes Bergum frå Mjøsen Skog, stortingspolitikar Morten Ørsal Johansen, Torbjørn Frivik, Harald Eivind Bakke frå Oppland Frp, Johannes Owren, Ingunn Kjelstad frå Sogn og Fjordane Skogeigarlag og banemann Tadas Juskevicius.
Alle foto; Helge Kårstad

Gausdal viste seg i vakkert haustveir Frp sin landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen igår møtte representantar for taubanemiljøet i Norge. Desse var representert med Ingunn Kjelstad frå Sogn og Fjordane SkogeigarlagTorbjørn Frivik frå Norsk Taubanelag, Johannes Bergum frå Mjøsen Skog og Helge Kårstad frå Kystskogbruket. Med  møtet var også taubaneprodusent Johannes Owren frå Lillehammer og 1. vara for Oppland Frp Harald Eivind Bakke.

I Svatsum nord for Gausdal møtte vi T.Frivik Taubanedrift As i full gang med hogst av kring 3000 kubikkmeter gran. Utstyret til Frivik består av hengarmontert vinsj og hjulgravemaskin med kvisteaggregat. Totalt har T Frivik Taubanedrift 6 driftslag fordelt på 4 baner. Dei operarar i bratt skogterreng i Sør- og Midt-Norge.
I Augedalen i Gausdal møtte vi taubaneprodusent Johannes Owren frå firma Owren As frå Vingrom. Der fekk vi demonstrert Panther T8, ei norsk nyvinning innan taubaner i bratt terrreng. Dette er ei beltegåande basmaskin med Owren 350 vinsj og  påmontert eit 15 meter høgt tårn med rekkevidde 350 meter. 

Driftstilskotet i bratt terreng løyser ut ei stor verdiskaping
Morten Ørsal Johansen understreka på nytt at regjeringa ville satse på meir skogsvegbygging i Norge. Han la også til at den politiske leiinga framover nøye ville vurdere effektar av investert statleg kapital til skogleg infrastruktur og at driftstilskotet i bratt terreng også måtte vurderas over tid. Frå skognæringa sine representantar vart det understreke at virkesvoluma i bratt terreng er aukande, - taubanemiljøet er lite og sårbart og det er viktig å ta vare på den høge kompetansen. Ingunn Kjelstad frå Sogn og Fjordane Skogeigarlag viste ferske resultat frå Landskogtakseringa som syner at vestlandsfylka har mykje bratt terreng. Kring 50 % av skogarealet har over 50% stigning og storparten av dette vil vere eigna til taubaner.
Frå Johannes Bergum i Mjøsen vart det poentert at verdikjeden er lang i skognæringa og at den utløyste kubikkmasssen i det bratt terrenget betyr mykje for lokal industri, - eksempelvis i Gudbrandsdalen men også andre stader i Norge. Forutsigbare rammevilkår er heilt nødvendig dersom dette miljøet skal kunne utviklast vidare. Han viste også til at eit gjennomsnittelg driftstilskot på 100 kroner pr. kubikkmeter til skogeiar i bratt terreng løyser ut tømmer som gir ei verdiskaping i verdikjeden i Norge kring 12 ganger førstehandsverdien, dvs. kring 4000 kroner pr. kubikkmeter. Dette er store tal !

Alle samstemte tilslutt at dette møtet var viktig og svært nyttig. Og at denne form for kontakt mellom politikarar og skognæringa er sentralt for å kunne utvikle og forbetre vilkåra for norsk skogbruk og heile verdikjeden fram til industrien. At det er eit så sterkt kompetanse på utvikling av taubanesutsttyr hos Owren As på Vingrom/ Lillehammer vart også framheve i denne samanhengen.

 
Øverst: Politikarane Morten Ørsal Johansen og Harald Eivind Bakke lyttar interessert til informasjonen om drift i bratt terreng  i Gausdal i går.
Nederst; Ein av veteranane i norsk taubanemiljø: Viljo Finnøen