TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Føreskrifter med verknad for skogsdrifta

Føreskrifter med verknad for skogsdrifta

2 førekrifter med verknader for skogsdrifta er på høyring i desse dagar. Den eine gjeld skogsvegar og den andre gjeld transport av driftsutstyr m.m.på offentlege vegar.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 15.06.2014

 
Nesheim Skogsmaskiner i Ullensvang høgg tømmer i fleire fylker på Vestlandet. Bildet er frå Utne. Firmaet har basert seg på hjulgåande utstyr og nyttar gravemaskin for opparbeiding og deaktivering av midlertidige driftsvegar i bratt terreng. Eigar Erik Nesheim har svært lang erfaring i det bratte terrenget og kan vise til gode resultat ved bruk av denne driftsmåten.
Firmaet som også har eigne tømmerbilar er avhengig av størst muleg samlasting av utstyr ved flytting mellom skogsdrifter.   

Kystskogbruket/ Skognæringa Kyst har gitt uttale til ny føreskift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar.
Forslaget er generelt ei forbetring fleire punkt og vil m.a. gi ei styrking av plankvaliteten .
Det er også positivt at unntaket om å gi tilskot til permanente vegar i inngrepsfrie naturområder (INON) eller "villmarksprega områder" er fjerna.
Vi har påpeika at det er viktig å vidareføre begrepet "midlertidige driftsvegar" og at desse ikkje må vere søknadspliktige som permanente skogsvegar. Samtidig vil det vere viktig å stille krav om at dei midlertidige driftsvegane i størst muleg grad skal slettast/ dekativerast og særleg må det sikrast mot vatn på avvegar etter at hogsten og utdrifta av tømmeret  er avslutta.
Sjå elles oppslaget "Med fokus på vatn og miljø" dagsett 11.06.14 på denne nettstaden.
Les heile uttalen her.

Kystskogbruket/ Skognæringa Kyst har også gitt uttale til Statens Vegvesen, Vegdirektoratet til føreskrift om "Transport av ett og flere delbare kolli og samlasting av udelbart og delbart gods".
Hogst og framdrift av tømmer fra skogen blir i dag stort sett utført av entreprenørar. Det er også blitt vanleg at skogsentreprenørane opererar over større områder, - dvs. gjerne utanfor eigen kommune og fylke. Driftsutstyret kan i tillegg til hogstmaskiner og lastberar også innehalde gravemaskiner, graveskuffer, brakker, drifstofftankar og divese anna utstyr. Det er fleire grunnar til at ein ynskjer å få til ein rasjonell transport og færrast muleg turar mellom driftsområda. Først og fremst av reint bedriftsøkonomiske grunnar, - men det er også sterke samfunnsinteresser for å få redusert godstrafikken. Ei effektiv samlasting av delbart og udelbart gods blir vesentleg.
I høyringsforslaget er det ikkje opna for samlasting for denne type transportar, - berre for spesialtransportar.
Vi har i denne saka hatt god kontakt med representative skogsentreprenørar i Kystskogbruket og ikkje minst representantar frå Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Les heile uttalen her.