TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogeigarane med innspel til kommuneplanen

Skogeigarane med innspel til kommuneplanen

Flora kommune skal rullere arealdelen i kommuneplanen og har invitert skognæringa til å kome med innspel. Anne Karin Kleiven Rynning og Asle Magne Ellingsund i Flora Skogeigarlag seier dette er spesielt viktig for Eikefjord tømmerkai.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 08.05.2014

Øverst; Flora Skogeigarlag var representert på møtet idag kring rulleringa av arealdelen i kommuneplanen, f.v. Anne Karin Rynning Kleiven (styremedlem) og Asle Magen Ellingsund (leiar)
Nederst; Eikefjord tømmerkai i Flora kommune er ei sentral kai i Sunnfjord og det føreligg idag planer om forlenging av kaifront og utviding av bakareal. Prosjektet er også prioritert av skognæringa i Sogn og Fjordane og har søkt Statens Landbruksforvaltning om tilskot.

Skognæringa og fylkesmannen var idag invitert av Flora kommune i Sogn og Fjordane til å kome med innspel til kommuneplanen, arealdelen som skal rullerast.  Det er meininga at politikarane i kommunen skal ha handsama planen i løpet av 2015.
Frå avdeling for Plan og Samfunn i kommunen møtte Anders Espeseth, Einar Atle Årdalsbakke, Jan Osa og frå avdeling for Teknisk drift Sigmund Solheim.
Anne Karin Kleiven Rynning (styremedlem) og Asle Magne Ellingsrud (leiar) i Flora Skogeigarlag set stor pris på at kommunen ser verdien av å setje fokus på skognæringa . Spesielt meiner dei det er viktig at kommunen opnar for å definere flaskehalsar for tømmertransporten i den "verbale" delen" av arealdelen og samfunnsdelen i kommuneplanen. Og dette er ikkje minst viktig for Eikefjord tømmerkai som ligg i kommunen og som idag fungerar som sentral virkesterminal for kommunane Flora, Bremanger, Naustdal, Førde, Jølster og deler av Gaular og Gloppen.
Under møtet orienterte fylkesskogmester Torkel Hofseth om hovudplanarbeidet for skogsbilvegar som også er utført i kommunen og som naturleg kan underbyggje eit sterkare fokus på flaskehalsane for tømmerbiltransporten. Det nyttar liksom ikkje å byggje skogsbilvegar for vogntog dersom den kommunale vegen kun tillet 12,4 meter vogntoglengde (bil uten hengar). 

Eikefjord tømmerkai er ei eldre betongkai som vart utvida i 1995 til 51 meter kaifront, denne er no planlagt forlenga til 100 meter og forsterka til 45kN/m2. Det er også planlagt å utvide bakarealet og auke djupna ved kaifront til 8 meter ved fjære sjø. Skogeigarlaget har søkt Statens landbruksforvaltning om statstilskot men har enno ikkje kome i priortet.