TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Bred oppslutning om Kystskogbrukets konferanse.

Bred oppslutning om Kystskogbrukets konferanse.

Hva skal til for å øke aktiviteten hos den enkelte skogeier? Hvordan kan infrastrukturen i kystskogbruket forbedres? Dette var noen av spørsmålene som ble belyst på konferansen den 9. april. Med bred deltakelse fra forskning, forvaltning, politikk og skognæring kom det mange gode innspill til det videre arbeidet for å løse disse utfordringene.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 22.04.2014

Jan Ivar Rødland til venstre og Kjersti Kinderås.

Til sammen 70 personer skognæringa, forvaltninga, forskninga og politikken møtte fra da Kystskogbrukets årlige konferanse ble gjennomført på Stjørdal den 9. april. Fokus var satt på hva som skal til for å øke verdiskapinga i kystskogbruket.

Et av svarene kom fra Gro Follo fra Norsk senter for bygdeforskning. Skogeier må aktiviseres, og det kan gjøres gjennom å få på plass såkalte skogkoordinatorer. Flere andre konkrete tiltak ble også skisseres da rapporten fra forskningsprosjektet «Fra ti til en» ble framlagt på konferansen. Forskningsprosjektet er utført på oppdrag fra Kystskogbruket, og sluttrapporten ble etter presentasjonen overlevert fra leder for styringsgruppa for forskningsprosjektet, Kjersti Kinderås, til styreleder for Skognæringa Kyst, Jan Ivar Rødland.

Kystskogbruket følger opp resultatene fra forskningsprosjektet gjennom satsinga "Kompetanseutvikling i kystskogbruket", et prosjekt som i perioden 2014-2016 gjennom feltprosjekt i alle kystskogfylka skal teste ut ulike typer aktivitetskapende tiltak retta mot skogeier.

Helge Kårstad.

Infrastrukturproblematikken i kystskogbruket ble også grundig belyst, og resultatene fra arbeidet med kystskogbrukets kaisatsing ble presentert av prosjektleder Helge Kårstad.

Etter at denne satsinga kom i gang, har fylkene i kystskogsamarbeidet for perioden 2012 -2015 fått innvilget søknader for til sammen 100 millioner kroner. 7 kaier har fått støtte til bygging/utbedring, og 3 av prosjektene er gjennomført. Dette viser at Kystskogbrukets arbeid nytter.

Landbrukspolitisk talsmann for FrP, Morten Ørsal Johansen, holdt et engasjert innlegg om skognæringas rolle i den nye næringspolitikken. Innlegget ble holdt med

Morten Ørsal Johansen

«power», men uten PowerPoint, derfor intet vedlegg fra dette innlegget. Ørsal Johansen understreker skognæringas betydning som verdiskaper, og kystskogbrukets potensiale spesielt. Regjeringa sin vilje til satsing på bygging av skogsbilveger og infrastruktur ble poengtert.

 I tillegg ble arbeidet til den regjeringsoppnevnte grupperinga Skog22 presentert av Monica Grindberg, som sitter i grupperinga for StatskogSF. SKOG22 skal utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling innen de skogbaserte verdikjedene. Strategigruppen skal også peke på muligheter og koblinger mellom myndigheter, næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøer og andre instanser for kunnskap og utvikling.Grindberg avsluttet med å understreke viktigheten av at fylkesnettverkene gjennom Skognæringa Kyst er aktive og gir innspill til arbeidet i Skog22. Det er viktig å være på banen nå!

Innimellom foredragene var det debatt med spørsmål og innlegg fra salen. Det kom mange gode innspill til oppfølging av skogeier og infrastruktur. Skognæringa Kyst takker deltakerne for engasjement, og tar disse innspillene med i det videre arbeidet.
Her finner du alle foredragene som ble presentert:

Jan Ivar Rødland: Skognæringa Kyst - Status i dag og hva arbeider vi videre med?

Gro Follo:  "Fra ti til en" - resultater fra 5-årig forskningsprosjekt

Jostein Vik: Kystskogbrukeren, en annerledes skogeier

Kjersti Kinderås: Overrekkelse av rapporten

Jan-Erik Ørnelund Nilsen: Skogsbilvegbehovet i kystskogbruket - Hovedplaner

Helge Kårstad: Virkesterminalane langs kysten

Jan Olsen: Infrastrukturprogram for kystskogbruket

Monica Grindberg: Skog22