TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Dag Skjølaas kjem til Voss

Dag Skjølaas kjem til Voss

Norges Skogeierforbund sin ekspert på skogleg infrastruktur Dag Skjølaas kjem til Voss 20 mars. Hovedplan for skogsvegar skal leggast fram, og det vil i forkant av kommunestyremøtet bli eit faginnlegg om skogsvegar og verdiskaping.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 05.03.2014

T.v. Vangsvatnet og Dyrvedalen på Voss. Foto; Helge Kårstad 
T.h. Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund. Foto; Norges Skogeierforbund

Ny hovudplan for skogsvegar
Hovudplan for skogsvegar blir lagt fram for Voss kommunestyre 20 mars. Planen byggjer på metodar og modellar som er utarbeidde i skogsveiprosjekta (2009-13) i Kystskogbruket og er ført i pennen av av Oddbjørn Helland i Bergen og Hordaland Skogselskap i samarbeid med skogbruksjef Bjørn Hystad og næringsjef Anders Gjøstein i Voss kommune.

I forkant av kommunestyret vil det bli halde eit faginnlegg av Dag Skjølaas frå Norges Skogeierforbund. Skjølaas har lang fartstid innann fagområdet skogleg infrastruktur, først i Landbruks- og matdepartementet og no hos Norges Skogeierforbund. Han kjenner utfordringane i kystskogfylka svært godt og vil fokusere både på hovudplanen, verdiskapinga den medfører og ikkje minst setje dette inn i ein nasjonal samanheng. Denne delen av kommunestyret er opent for publikum.

Av saksutgreiinga kan vi lese;
"Planen tek sikte på å løyse ut med skogsvegar areala som vart planta til med gran frå 1950-talet og framover til idag. Voss har idag ei vegdekning på 6 meter pr. hektar, - dette er omlag det halve av tilsvarande vegdeking på Austlandet. Planen omfattar 27 veganlegg med ei total lengde på 49 km. Planlagde vegar utløyser ca 18 000 dekar kulturskog der det vil stå ca 900 000 kubikkmeter grantømmer på dette arealet ved hogst. Kostnaden med vegbygginga er ca 50 millionar kroner. Førstehandsveriden av tømmeret er ca 320 millionar kroner.

Nasjonalt reknar ein med at tømmerstokken kan utgjere ei verdiskaping som er 12 gonger (ringverknader) førstehandsverdien. Legg ein til grunn skogen som desse vegane i Voss utløyser er den nasjonale verdiskapinga kring 3,7 milliardar kroner. I denne samanhengen utgjer den statlege delen av vegkosntaden knapt 1 prosent. Det er ei god investering for staten"

Saksutgreiinga omtalar også kommunale vegar;
"Kommunale vegar er viktig føresetnad ved uttransport av tømmer til industrien. Derfor er det og i planen ei målsetjing om å gå gjennom kommunale vegar og vurdera oppskriving eller nødvendig utbetring av flaskehalsar"

God investering
Underteikna vil leggje til at dette er ei god investering for staten fordi staten si investeringstøtte til nye skogsbilvegar gir hundre ganger meir i verdiskaping i kjeden vidare. Det er fordi skognæringa representerar ein spesielt lang verdikjede der mange (planleggar, vegbyggjar, hogstentreprenør, omsetjar/ skogeigarlag, transportør, industri og trebearbeidande industri) får stort utbyte av tømmeret/ råstoffet som blir hogge hos skogeigaren. Samtidig vil det vere umuleg å finansiere dei fleste av desse vegane berre med tømmerkapital frå skogeigar si side, dvs. første leddet i verdikjeden. Då blir skogen heller ståande.

Sannsynlegvis er dette noko med den beste investeringa ein stat og ein skogeigar i fellesskap kan gjere om ein ser langsiktig på dette og at vi legg til grunn av vi treng trematerialer og tremasse. Det gir norske arbeidsplassar basert på eit norsk råstoff basert på ei meir konkurransedyktig næring fordi transportkostnaden går ned.