TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ynskjer fleirbrukskai i Nordreisa

Ynskjer fleirbrukskai i Nordreisa

Ein fleirbrukskai i Nordreisa vil bli viktig for skognæringa i Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen kommune seier skogbrukssjef i Nord-Troms Åsmund Austarheim. Kommunen har nyleg bestemt oppstart av regulering i samsvar med kommuneplanen, og det vil bli fremja ein søknad om statstilskot til Statens Landbruksforvaltning innan fristen 15.april.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 01.03.2014

 
Øverst; Bjørkeskog på frodig mark i Skibotndalen i Storfjord kommune. F.v. tidligere skogmester i Storfjord Viggo Johansen, skogbrukssjef i Finnmark og Kvænangen Tor Håvard Sund og skogmester i Nordreisa Dag Funderud.
Nederst; Tynningsdrift på Krakenes i Nordreisa. F.v. fylkesskogssjef Terje Dahl og leder i Nordreisa skogeierlag Per Jonny Lyngmo.
Alle foto; Åsmund Austarheim
 
 

Nærings-og kulturutvalet i Nordreisa kommune handsama nyleg planen for fleirbrukskaien "Hjellnes Dypvannskai" som ligg ved Hjellneset utenfor Sørkjosen, sjå foto og kart under. Utvalet viser i ein uttale til at kaien vil få stor betydning for eksisterande næringsliv, spesielt knytta til lokale ressursar som skog, grus og tjenesteproduskjon. I første omgang er et planlagt ein pelerørskai i betong kring 120 meter, djupna ved kaifront er ca 20 meter og i bakkant er det planlagt eit industriareal kring 60 dekar.
Skogbrukssjef i Nord-Troms, Åsmund Austarheim seier at det vil bli sett av eit eigna område for skogsvirke ved kaifront og han legg til at det vil bli sendt ein søknad om statleg medfinansiering til Statens Landbruksforvaltning innan fristen 15. april i år.
Det er relativt store skogressursar som soknar til denne kaien. Austarheim fortel at nedslagsfeltet til  kaien er kommunane Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen. Samla produktivt skogareal er ca. 450 000 dekar, omlag halvdelen av arealet er lauvskog (mest bjørk) og furuskogen utgjer omlag ein fjerdepart. Det er planta gran på tilsaman kring 40 000 dekar i dei tre kommunane eller ca.10% av det produktive skogarealet.. 
Største skogeigaren i Nordreisa er Statskog og dei planlegg tynning av ca 30 000 dekar furuskog dei nærmaste åra. Dette virket vil bli omsett til industri utanfor kommunen og sjøtransport blir då aktuelt. Det hastar med tilgang til ein kostnadseffektiv fleirbrukskai.

Tilgang til sjøtransport er viktig for skogbruket i Nord-Troms og viktig for Kystskogbruket.
Etter at Sintef-rapporten vart lagt fram i 2011 er det løyvd 75 millionar kroner til tømmerkaier i Norge og ein kan vente at dette vil utgjere ei investering kring 100 millionar kroner i 2013 -15. Dette er ein svært god start.
Men interessen og behovet for å bygge tømmerkaier er svært stor og køen dertil.
I søknadsmassen frå 15 oktober 2013 ligg det eit investeringbehov kring 370 millionar kroner fordelt på ca 19 søknader, - og fleire vil kome i 2014. Ja gapet er stort !

Kystskogbruket har starta arbeidet for ein meir kostnadseffektiv transport og sett særleg fokus på tømmerkaier og skogsbilvegar.
Skognæringa og kaieigarane i kystskogfylka har til dei grader dokumentert trongen for kapital til tømmerkaier/ fleirbrukskaier. "Vi set no vår lit til at den tverrpolitiske viljen til å satse på norsk skogbruk og Kystskogbruket også viser seg i handling frå regjeringa" seire leiar i Skognæringa Kyst Jan Ivar Rødland. 
 

   
F.v. Foto og kart over prosjektert Hjellnes Dypvannskai i Sørkjosen, Nordreisa
Fra Prosjektbeskrivelse, Nordreisa kommune