TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Møte med SKOG22

Møte med SKOG22

Skognæringa Kyst møtte Gunnar Olofsson, lederen i strategigruppen for SKOG22, representanter fra strategigruppa og sekretariatet om kystskogbruksarbeidet før helga. For å øke aktiviteten og verdiskapinga i kystskogbruket må følgende tema prioriteres: nettverksbygging og utvikling av næringa, skogeieren, utbygging av infrastrukturen, samt marked, trebruk og produktutvikling. Kystskogbruket mener at en næring med 100-årsperspektiv må ha betydelig politisk oppmerksomhet.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 09.02.2014

-Skognæringa Kyst ønsker å være en tydelig aktør og medspiller i arbeidet med SKOG22 og har ambisjoner om at innspillene som næringa bidrar med skal synes, sier styreleder i Skognæringa Kyst Jan Ivar Rødland.

Kommunikasjon vil være en viktig oppgave framover. Næringa samarbeide tett med politikerne for å synliggjøre mulighetene og utfordringene og for å sette skogpolitikk dagsorden. Dette er en stor og langsiktig jobb og det er ingen enkeltorganisasjon som kan gjøre dette alene. I Kystskogbruket har vi stor tro at vi viser helheten best ved at aktørene i skogbruket og skogindustrien samarbeider.

Kystskogbruket har store næringspotensialer i alle verdikjedene, men disse utnyttes ikke langt nær godt nok. Dette er det flere årsaker til. Ressursgrunnlaget og terrenget er slik at avvirkningsmulighetene hemmes av svakt utbygd skogsveinett, flaskehalser og uegnede kaier.

-Konsernsjef for Kjeldstad Rune Johnsen pekte at skogindustrien i kystfylkene, og spesielt i Trøndelag, sikres mer effektiv råvareflyt. For hele kysten er nybygging av skogsbilveier det tiltaket som vil ha størst betydning for økt hogst. For 2015 er det behov for en økning i investeringsstøtten 50 millioner kroner bare for kystskogfylkene.

For øvrig ble behovet for en skogeierpolitikk som bidrar til aktiv drift av det lønnsomme skogarealet diskutert. Behovet for videreutvikling av eksisterende skogindustri og videreforedling i regionen var også tema.

Notat fra Kystskogbruket til SKOG22: her.

For nærmere informasjon om SKOG22: her.

For nærmere informasjon:
Jan Ivar Rødland, leder Skognæringa Kyst, mob. 90727145.
Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst, mob. 95239006.

Tekst: Kjersti Kinderås.