TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Rullering av Kystskogmeldinga

Rullering av Kystskogmeldinga

Melding om kystskogbruket kom i 2008. Meldinga var resultat av et fylkespolitisk initiativ i Nord-Trøndela og etter hvert har ti fyylkeskommuner sluttet seg til arbeidet. Meldinga angir felles utfordringsområder for fylkene i Kystskogbruket og etter seks år ser en behovet for en rullering.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 28.01.2014

Rullering av Melding om kystskogbruket(2008) er igangsatt etter initiativ fra fylkespolitikerne i Kystskogbruket. Mange av punktene som er tatt opp i meldinga har en kommet godt i gang med og flere tiltak er gjennomført. Nå skal meldinga rulleres for å videreføre det godt påbegynte arbeidet. Flere og nyetablerte skognæringsforum, nystiftede Skognæringa Kyst SA og nye politikere i kystskogfylkene tilsier behov for reforankring og innspill til det videre arbeidet. Skognæringa skal bidra med innspill til utfordringsområde og nye tiltak for å nå målene for utvikling av den skogbaserte næringsutviklinga i kystskogregionen.

Statusrapporten for kystskogbrukssatsingen 2008-2012 viser at det er arbeidet godt med mange av de prioriterte tiltakene. Det er en klar styrke for utviklingen av kystskogbruket at de involverte fylkeskommunene står sammen. Meldinga har bidratt til utvikling av det nære samarbeidet mellom fylkeskommunene, fylkesmennene og skognæringsaktørene i kystskogregionen.   Erfaringene så langt viser at dette bidrar til resultater utover det man ville oppnå med å stå hver for seg. Det er derfor bred enighet om å rullere meldinga.

Et direkte resultat av meldingsarbeidet er etableringa av årlige kystskogbruksmidler og flere større FoU-prosjekter. Videre har det blitt økt nasjonal oppmerksomhet på nødvendigheten av skogsveiplanlegging og tømmerkaianlegg. Kystskogbruket og dets utfordringer er hensyntatt i siste St.meld. nr 9 (2011-2012). En viktig milepæl var etableringa av næringsorganisasjonen Skognæringa Kyst i oktober 2013.
 
 
For mer informasjon, ta kontakt med:
Kirsti Haagensli
Prosjektkoordinator i kystskogbruket,
Fylkeskommunalt oppfølgingsprogram
e-post: kirsti.haagensli@ntfk.no
Mob: 90 57 91 50 / 74 11 10 68
 
 
Foto: Helge Kårstad
Tekst Torgunn Sollid
Kjersti Kinderås
Daglig leder Skognæringa Kyst
/ Skognæringa i Trøndelag
E-post: kjersti.kinderas@skogselskapet.no
Mobil 952 39006