TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Innleggvegen i Verdal gjev stor lokal verdiskaping

Innleggvegen i Verdal gjev stor lokal verdiskaping

Skogsvegplanleggar Gunnar Pettersen i Nord Trøndelag har saman med skogforvaltninga og "pådrivarar" fått fart på skogsvegbygginga i Nord Trøndelag. Innleggvegen i Verdal opnar åleine for ei lokal verdiskaping kring 10 millionar kroner.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 18.01.2014

Arbeid på Innleggvegen i Verdal er nyleg oppstarta.
F.v. skogeigar Eirik Morken, fylkesskogmester Dag Okkenhaug Bævre, vegplanleggar Gunnar Pettersen, anleggsentreprenør Røstad og skogbruksjef Trond Rian.

Skogeigar Eirik Morken i Verdal har saman med 5 naboar starta opp skogsvegbygging. Morken understrekar at denne type samarbeid i tillegg til skogbruk og skogsdrift opnar for mykje positivt bygdelags-samarbeid. Fleirbruk, friluftsliv og jakt er tema som også engasjerar mange i bygda.
Morken seier at utan pådrivar Aage Albert Berg og vegplanleggar Gunnar Pettersen hadde denne vegen ikkje blitt bygd og får støtte av skogbruksjef Trond Rian i Verdal kommune.
Det står ca 3000 kubikkneter gammalskog langs Innleggvegen som vil bli hogge i nær framtid. Det er mykje god kvaltiet på dette tømmeret, skurtømmeret vil gå til sagbruket i bygda (InnTre Trones Bruk) og massevirket vil gå ca 2 mil til Norske Skog sin papirfabrikk i Skogn i nabokommunen Levanger. 
Det er difor eit faktum at berre den meir kortsiktige lokale verdiskapinga ved å bygge denne skogsvegen dreiar seg om ca 10 millionar kroner. Dette sikrar eksisterande industri og legg også grunnlaget for nye arbeidsplassar.
Anleggsentreprenør Røstad i Verdal seier det slik; "Det har ikkje vore bygd så mykje skogsvegar i det siste. Også vi håpar på meir aktivitet i skogbruket".

Fylkesskogmester Dag Okkenhaug Bævre seier at det er aukande aktivitet og optimisme kring både skogsvegplanlegging og skogsvegbygging i fylket no. Han framhevar at fleire kommunar har tilsett "pådrivarar" for å få fart på skogsvegbygginga. Desse (ca 5 i talet pr. i dag) utarbeidar mellom anna samarbeidsavtaler kring vegprosjekt basert på den kommunale Hovudplanen for skogsvegar. Dette arbeidet tek tid, men er direkte utløysande for generell aktivitet i skogen. Vegplanleggjar Gunnar Pettersen tek seg av utstikking av vegane, utarbeidar anbodsdokument og følgjer opp dei viktigaste veganlegga under bygging. Okkenhaug presiserar at det er viktig at vegane er detaljplanlagde av fagfolk for å tilfredstille krav til teknisk linjeføring og ikkje minst omsyn til kultur, miljø og mangfold.
Pr i dag er ligg det skogsvegsøkander på vent i Nord Trøndelag til ein totalkostnad i underkant av 15 millionar kroner. Og det er venta at i løpet av våren og sommaren vil dette stige mykje.


Tekst og foto; Helge Kårstad (48020261)