TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Sjøtransport av tømmer i Nordland

Sjøtransport av tømmer i Nordland

Representantar frå Meløy i sør til Risøyhavn i nord var i dag samla i Bodø. Nordland Fylkeskommune hadde invitert til møte med tema tømmertransport sjøvegen.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 27.09.2013

Havnesjef  Hugo Næss stilte på møtet og viste denne skissa frå Sortland Havn.
Ei utviding av eksisterande havn med ca 80 meter vil sikre ein effektiv, sikker og rimeleg  terminalhandtering av tømmer i framtida. 

Bodø 25 okt. 2013. Tekst og foto; Helge Kårstad.

Nordland Fylkeskommune inviterte nyleg aktuelle kai- og havneeigarar i nordre del av Nordland til møte med tema sjøtransport av tømmer. Seniorrådgjevar Ole Wiggo Nerva har ansvar for fylkeskommunale oppgåver innafor kommunal infrastruktur i Nordland og sa m.a. på møtet i dag; "Vårt mål er å bidra til effektiv og bærekraftig infrastruktur som tilfredsstiller behovene til et konkurransedyktig næringsliv og til befolkningen".

Risøyhavn lengs i nord var representert ved eigar Hans Benjaminsen, Sortland havn v/ havnesjef Hugo Ness, Stokmarknes havn i Hadsel kommune v/ havnesjef Bent Remen, Finneidkaia i Fauske ved Frank Zahl og til slutt Holandsfjorden kai i Meløy kommune  ved Hans Haraldsen. Alle desse kaiane har vore nytta til tømmerutskiping, særleg har Finneidkaia i Fauske og kaia på Stokmarknes vore mykje nytta. Og for 25 år sidan vart det frakta 3000 kubikkmeter massevirke fra Andøya over Risøyhamn, - den gongen gjekk dette til Norske Skog i Skogn. I dag går mykje av tømmeret frå denne regionen til Elcem Salten Verk som nyttar virket som flis i produsjonen av silitium og det blir m.a.stilt store ferskheitskrav til virket/flisa.

På møtet vart det orientert om dagens situasjon og framtidsplaner i alle desse hamneområda. Generelt (men i ulik grad) er det snakk om forsterking av kaidekker, utviding av kaifrontar, betre kaistøtter, større djupne ved kaifront og ikkje minst etablering av bruksavtaler.
Det vart vidare orientert om arbeidet kring tømmerkaier som no pågår  i Kystskogbruket og vilkåra for å søkje Statens Landbruksforvaltning om statsstøtte. 
På møtet var også representantar frå kommunar og fylkesmannen i Nordland.

Det er historisk etablert ei rekkje kommunale og private kaier og hamner i Nordland og mange er under utbygging/ utbetring i dag. Tilrettelegging til ulike brukargrupper og gods er sentralt og blir avgjerande for drifta på den enkelte kai over tid. M.a. har Fylkeskommunen i Nordland delteke i finansieringa av den kommunale kaia på Drag i Tysfjord som også er blitt ei viktig tømmerkai.
Kystskogbruket vil rose Nordland Fylkeskommune for stort engasjement og positivt samarbeid.
Bildet under er frå Finneidkaia i Fauske.