TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogbruket bifaller rapporten planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Kystskogbruket bifaller rapporten planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Gratulere til Miljødirektoratet, Statens Landbruksforvaltning og Skog og Landskap med presentasjonen av en nasjonal ordning for skogplanting på nye arealer. Som politiske representanter for fylkeskommunene i kystskogbrukssatsing er vi også svært fornøyde med at våre forslag fra Melding om kystskogbruket (2008) ender opp som et omforent klimatiltak i rapporten som ble framlagt i dag, sier styringsgruppen for det felles fylkeskommunale Oppfølgingsprogrammet for Melding om Kystskogbruket

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 01.09.2013

   

        

Rapporten peker på at det er gjengroingsarealene man vil tilplante med kulturskog av egnede treslag, dvs. treslagsskifte Dette er et klokt valg idet gjengroingsarealene er store og produktive, mens krattskogen ikke på noen måte utnytter det potensialet arealet har for co2 binding.
Kulturskogen vil vokse 10 – 20 ganger raskere og binde langt mere enn gjengrongsskogene. Det er også klokt ut i fra et miljøsynspunkt fordi miljøverdiene i disse tidligere kulturmarkene er redusert som en følge av gjengroing.

Ordningen legger opp til at det skal plantes inntil 50 000 daa ny skog pr. år. Med bakgrunn i klodens økende klimautfordringer og at vårt eget utslipp øker mye kan 50 000 da årlig synes lite - imidlertid er det et en solid ambisjon å begynne med.
 

blir det viktig å plass virkemidler, gode og tilstrekkelige planleggingsprosesser og godkjenningssystemer for å realisere det foreslåtte klimatiltaket.

Kystskogbruket ser at det fremdeles arbeides for å finne løsninger for å realisere forslaget. Oppfølging av skogplanting som klimatiltak går over i en ny fase og vi vil arbeide for å realisere rapportens gode og konkrete tanker videre.

Kontaktpersoner:

Leder for styringsgruppen: Alf Dainel Moen, mob. 95703860.

Sekretariatet: Kirsti Haagensli, mob. 90579150