TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Klimaskog - en del av løsningen

Klimaskog - en del av løsningen

30. august presenterte Miljødirektoratet, Statens Landbruksforvaltning og Skog og Landskap fagrapporten om hvordan en nasjonal ordning for skogplanting på nye arealer kan gjennomføres. Treslagskifte og tilplanting av 50 000 dekar er en god start!

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 01.09.2013

Skognæringa Kyst er godt fornøyd med rapporten og mener at dette er å satse framtiden!  Skogplanting er utvilsomt det mest kostnadseffektive klimatiltaket nasjonen kan oppdrive. Rapporten viser til at det finnes nærmere 8,5 millioner dekar med skogareal som i dag har underoptimal produksjon og mindreverdig virke. I tillegg kommer nærmere 1,5 millioner dekar med areal som vil representere nytt skogareal ved tilplanting.

- Disse arealene egner seg godt for slurpende CO2-fangere som trær er, uten at det kommer i konflikt med andre interesser, uttaler representantene i arbeidsutvalget Viggo Rasmussen, Moelven Van Severen og repr. for Trøndelag, Inger Grethe Hansen, Allskog og repr. for Nord-Norge og Hallvard Bakka, Rogaland Skogselskap og repr. for Vestlandet.

  Størstedelen av de registrerte arealene finnes i kyststrøk. Kystskogmeldinga forslo klimaskog som et godt klimatiltak allerede i 2008. Senere har Klimakur 2020 og regjeringens Klimamelding vist at skogplanting er det billigste klimatiltaket som er å oppdrive.

Rapporten legger opp til en tilplanting inntil 50 000 dekar ny skog hvert år. Med bakgrunn av at klimautfordringene er klodens største utfordring og at Norges CO2 utslipp øker mye, kan dette synes puslete når vi har et klimatiltak som vi vet virker. Imidlertid tror vi dette er en solid ambisjon å begynne med. Uansett hvilke virkemidler som velges vil det ta flere år før målet nås, fordi det skal bygges opp kunnskap, infrastruktur, planleggings- og godkjennelsessystemer og praktiske opplegg for å gjøre jobben. Skal det være mulig det i tillegg til gode virkemidler være byråkratisk håndterlig og forutsigbart over mange år, slik at skognæringa ser det lønnsomt å ta utfordringen. Om rapporten svarer godt nok den utfordringen er vi imidlertid usikre . At en tilplantingsplan for en kommune godkjennes hos fylkesmannen og ikke kommunenivå lover ikke godt. Godkjenningen overføres til kommunalt nivå, hvor både landbruks- og miljøforvaltningen har sin første linje og hvor fagkunnskapen har både lokal- og praktisk kunnskap. Skogplanting er ingen nye oppfinnelse. Dette vi har drevet med det i snart 100 år i stor skala og med meget godt resultat.

Gjennom arbeidet med rapporten har fagmiljøene innenfor miljø- og skogforvaltningen godt hjulpet av forskingen klart å enes om en start. Ambisjonene kunne vært større, men plantingen kommer ikke av seg selv. Det er mye som plass, ikke minst de økonomiske virkemidlene. Skognæringa Kyst og kystskognæringa ønsker å være en samarbeidspartner for å denne viktige satsinga plass!

Les om rapporten:

Miljødirektoratet

Statens Landbruksforvaltning

Kontaktperson: Kjersti Kinderås, mob. 95239006.