TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogplanting som klimatiltak - frokostseminar 30. august

Skogplanting som klimatiltak - frokostseminar 30. august

Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap inviterer til frokostseminar i Miljødirektoratets lokaler i Oslo 30. august. Her presenteres en ny rapport om egnede arealer og miljøkriterier for planting av skog på nye arealer. Planting av skog på nye arealer vil øke CO2-opptaket. Det er ett av tiltakene i fjorårets klimaforlik på Stortinget.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 26.08.2013

Kysten er klar
Skogbruket har stort potensial for økt binding av CO2 i skogen og skogøkosystemene. Dette er først og fremst fordi skogen delvis er glissen og kan produsere betydelig større volum per arealenhet enn den gjør i dag. I tillegg er det store muligheter for økt skogproduksjon gjennom treslagsskifte på gjengroingsareal, skogreising, planteforedling og bruk av treslag som er mer produksjonseffektive.

Tiltakene gir en til dels eventyrlig øket produksjon. Som eksempel har granvolumet (stammevirke) på Vestlandet økt fra 200.000 kubikkmeter til 25 millioner kubikkmeter på 80 år. Skogreisingsarealet i kystfylkene dekker under 9 % av totalt produktivt areal, men bidrar til dobling av tilvekst og flerdobling av lønnsomheten. Biologisk binding er naturens egen måte å binde CO2 på. Skogplanting er kjent «teknologi». Skogproduksjon er det største landbaserte bindingssystemet.

- Den norske skogen binder i dag halvparten av det norske utslippet av klimagassen CO2
 

- Skogproduksjon er det største landbaserte bindingssystemet
 

- Kysten har stort potensial for økt binding av CO2 i skogen
 

- Nødvendige miljøhensyn må bli ivaretatt

Klimameldingen
Regjeringen la fram klimameldingen våren 2012. Meldingen beskriver aktiv bruk av skog for å sikre et høyt opptak av OC2, slik at karbonlageret i skog stadig øker. Det var bred enighet i Stortinget om de tiltak som meldingen forslo. Vi regner med at rapporten som legges fram på fredag følger opp dette.
 

Link til møtet den 30.08. her 
           
Link til Klimameldinga: her
 

Kontaktpersoner:
- Alf Daniel Moen, mob.
- Kirsti Haagensli, mob.
- Kjersti Kinderås mob. 95239006