TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogbruket og regjeringens tiltakspakke

Kystskogbruket og regjeringens tiltakspakke

Tiltakspakken som ble lagt frem i går vektlegger næringas betydning og sammenhengene i verdikjeden. Virkemidlene til infrastruktur gir effekt for en hardt pressa skogindustri på kort sikt og vil sikre en videreføring av kaiutbyggingen.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 30.04.2013

Eidsnes tømmerkai i Hordaland skal bli meir effektiv etter utbygging. Foto; Helge Kårstad  

Tiltakspakken som ble lagt frem igår vektlegger næringas betydning og sammenhengene i verdikjeden. Virkemidlene til infrastruktur gir effekt for en hardt pressa skogindustri kort sikt og vil sikre en videreføring av kaiutbyggingen.For kystskogfylkene medfører tiltakene likevel ikke en bedring i virkemidlene for å   bygd nye skogsbilveger.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sa en pressekonferanse i går at mye av skogreisningsskogen Vestlandet begynner å bli hogstmoden og at det er behov for skogsveger og kaier for å tømmeret ut av skogen. Regjeringens tiltakspakke vektlegger infrastrukturtiltak retta både mot skogbruket og skogindustrien.Tiltakene vil bidra til utbedringer av flaskehalser det offentlige vegnettet og til å utnytte ressursene langs kysten gjennom betydelige offentlige bidrag til tømmerkaiutbygging.

Ved å bygge flere tømmerkaier overføres transporten av skogsvirke fra land til sjø. Det gir grunnlag for lavere transportkostnader og en miljøvennlig transport. Forrige søknadsrunde til Statens Landbruksforvaltning om tilskudd til kaiutbygging dokumenterte en svært stor interesse fra næringa og vi regne med at søknadsmassen vil øke ytterligere i denne runden.    
Tiltakspakken bidrar imidlertid ikke til å tømmeret ut av skogen i kystfylkene når midlene til skogsveger er øremerka eksisterende veger. I disse områdene er det størst behov for bygging av nye skogsveger. Kystskogmeldinga som er vedtatt i de 10 deltakende kystfylkerviser at skogsvegnettet i disse fylkene er under halvparten av vegdekninga i innlandet. Potten til nybygging av skogsveger økes betydelig for å sikre en bedre infrastruktur i skogen i vår del av landet.
En del av pottensom er satt av til flaksehalser det offentlige vegnettet bør benyttes til en nasjonal flaskehalsanalyse. Det er behov for at det utarbeides en nasjonal transportplan for utbedring av flaskehalser det offentlige vegnettet ut fra skognæringas behov.
Regjeringens tiltak for stimulering til økt bruk av tre er viktig både gjennom midler til investeringer i bransjen, trebasert innovasjonsprogram og forsknings- og utvikling i hele skogsektoren. Dette er god miljø- og klimapolitikk av stor betydning lengre sikt.

Les mer her Landbruks- og matdepartementet sin nettside
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/pressesenter/pressemeldinger/2013/skog-og-tre---en-tiltakspakke-for-utvikl.html?id=725477