TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Arbeiderpartiet har framtidsperspektiv for skognæringa

Arbeiderpartiet har framtidsperspektiv for skognæringa

En arbeidsgruppe i Arbeiderpartiet har lagt fram en rapport med tiltak som skal opp på landsmøtet i neste uke. Dette er tiltak som er av svært stor betydning for kystskogbruket å få på plass.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 12.04.2013

Alf Daniel Moen har deltatt i arbeidsgruppen som har jobbet fram rapporten. Det var Moen som var initiativtaker til kystskogbruksarbeidet og har høg kompetanse om mulighetene og utfordringene i bransjen og kystskogbruket.

Det er nødvendig med sterkere virkemidler for sikre skoginsdustrien økt konkurransekraft, sier Vidar Kjesbu i Norske Skog Skogn og medlem i arbeidsutvalget i Skognæringa Kyst.  I Midt-Norge må hogsten økes. Rammene må på plass, og infrastrukturtiltakene som Arbeiderpartiet peker på er de viktigste tiltakene for oss.

Leder i Skognæringa i Trøndelag Viggo Rasmussen ved Moelven Van Severen er også godt fornøyd med det som foreslås. Hele verdikjeden må sees i sammenheng og alle ledd må tjene penger. Det blir viktig å få på plass de riktige tiltakene raskt, vi har ingen tid og miste, sier han.

Rapporten slår fast at skognæringen må bli et nasjonalt strategisk satsingsområde for utvikling av helhetlige verdi- og næringskjeder i Nord. To spesielt viktige områder for Kystskogbruket er den offentlige veiledningstjenesten og infrastruktur.

Den offentlige veiledningstjenesten med tiltakene:

 • Sikre en helhetlig og aktiv skogforvaltning på alle nivå som underbygger at skog er en viktig fornybar ressurs som skal utnyttes gjennom aktiv bruk og økt avvirkning.
 • Staten må aktivt bidra til å forsterke de ulike rådgivningsfunksjoner som er rettet mot næringen. Det må også legges til rette for økt informasjon om virkemidler.

Infrastruktur med tiltakene:

 • Fjerne INON som «forvaltningskriterium» ved planlegging av skogsbilveier og områder for skogsdrift.
 • Maksimal tillat totalvekt for vogntog økes til 60 tonn og tillat vogntoglengde økes til 24 meter, på vegstrekninger dette er mulig.
 • Utarbeidelsen av en overordna tømmertransportplan:
  • Hvilke investeringer som er nødvendig for å utbedre flaskehalser i vegnettet slik at man kan få etablert en mest mulig tømmertransport på vegnettet.
  • Behov for etablering av tømmerkaier for å gjøre tømmervirke mer tilgjengelig for transport over kjøl.
  • Behovet for omlastingsramper og jernbaneterminaler for langtransport av skogsvirke. Det må legges til rette for at frakt av tømmer på jernbane kan foretas med konkurransedyktige priser.
 • Det må satses vestlig mer på utbygging av skogsbilveger for å øke tilgjengeligheten til skogen, samt tiltak som kan stimulere til opprusting av eksisterende veier.

Les mer:

Rapporten:              http://www.nationen.no/f/apsskograpport.pdf

Nationen:                http://Nyhetssak i Nasjonen