TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Potensial for økt verdiskaping i kystfylkene.

Potensial for økt verdiskaping i kystfylkene.

Kystskogbrukets skogbaserte næringer kan øke verdiskapingen, viser ny rapport som ble overlevert Landbruks- og matministeren i dag. Kystfylkenes treindustri utgjør halvparten av verdiskapingen i norsk treindustri.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 04.03.2013

Sentrale aktører på møtet: Rolf Røtnes, Damwad - Vidar Kjesbu, Skognæringa Kyst - Statsekretær Harald Buttedal med rapporten og Alf Daniel Moen, Kystskogbruket.

Kystskogbruket ønsker å dokumentere hvordan økt bruk av tre kan øke verdiskapingen og bærekraftig samfunnsutvikling i kystfylkene. Dette er bakgrunnen for at Kystskogbruket og Skognæringa Kyst, med støtte fra Innovasjon Norge, bestilte en verdiskapingsanalyse av kystskogbruket fra det samfunnsøkonomiske analyseselskapet Damwad.  

Damwad viser til disse hovedfunnene:

  • Avvirkningen økes gjennom tiltak retta mot
    - Infrastrukturen inkl. kaier, skogsveger
      og flaskehalser off. veger
    - Eiendomsstrukturen
  • Det er grunnlag for økt verdiskaping i treindustrien med norsk råstoff
  • Treforedlingsindustrien har en nøkkelrolle:


Utdrag fra rapporten

Avvirkningen kan øke
Kyst-Norge, definert som kystfylkene fra Vest-Agder og nordover til Finnmark, har 42 prosent av Norges produktive skogareal, men bare 17 prosent av nasjonal avvirkning.

Den relativ lave avvirkningsandelen skyldes ikke at kysten har lite skog i hogstmoden alder. Den hogst-modne skogen (hogstklasse V) utgjør 42 prosent av det produktive skogarealet i kystfylkene

Tilsvarende andel for hele Norge er 38 prosent, slik at kystfylkene har større andel hogstmoden skog enn resten av landet. Andelen skog i hogstmoden alder øker også mer langs kysten, enn i resten av landet. Det er liten tvil om at det er store ressursmessige muligheter for å øke avvirkningen i kystfylkene.

Kystens største skognæring er treindustri, som utsettes for økt utenlandsk konkurranse
Verdiskapingen i treindustrien utgjør om lag 70 prosent av kystfylkenes samlede verdiskaping i næringene primærskogbruk, treindustri og treforedling. Kystfylkene har i dag en livskraftig treindustri, som omfatter trelast, trefiber- og sponplateindustri og ikke minst bygningsartikler som takstoler, vinduer, trapper, gulv o.a. De viktigste kundene er i bygg- og anleggsnæringen, men også møbelindustrien og annen industriell virksomhet er viktige kjøpergrupper.

Kystfylkenes treindustri utgjør halvparten av all verdiskaping i norsk treindustri. De største bedriftene har spesialisert seg på viderefordeling av tre til spesialiserte bygningsartikler. Produsenter av spesialiserte bygningsartikler utgjør halvparten av kystens treindustri, som igjen utgjør nesten 60 prosent av norsk bygningsartikkelindustri.

Treforedlingsindustrien spiller en nøkkelrolle for samlede hogstinsentiver
Markedsutsiktene for avispapir er meget presset. Tross relativ effektiv norsk produksjon, er lønnsomheten i Norge presset. For leverandørene av både massevirke (skogeierne) og flis (sagbrukene) i Midt-Norge vil det være viktig at treforedlingsproduksjonen klarer å hevde seg i internasjonal konkurranse. Tilsvarende vil Elkems smelteverk, gjennom sine kjøp av flis være viktig for avsetningen av massevirke i Nordland.

 

Oppfølging av rapporten

DAMVAD-rapporten konkluderer med at det er godt mulig å realisere økt verdiskaping i kystfylkenes skogbaserte næringer. Kysten blir viktig framover og det må satses langsiktig og strategisk på kystskogbruket. Næringa har forventninger til at myndighetene bidrar til å bedre rammevilkårene innen de tre verdikjedene treindustri, treforedling og bioenergi. Dette kan skje gjennom støtte til følgende tiltak:

Avvirkningen økes
Infrastrukturen inkl. kaier, skogsveger og flaskehalser på off. veger må bedres for å redusere tr ansportkostnadene
• En analyse for å beregne og beskrive det mest rasjonelle og samfunnsøkonomiske infrastrukturbehovet i kystskogbruket. (Infrastrukturprogram)
• Økte bevilgninger til utbygging av kaier og nybygging av skogsveger
• Støtte til sjøtransport av tømmer til skogindustrien
• Redusere transportkostnadene med innføring av 60 tonn totalvekt og 25 meters vogntoglengde
Skogeierne langs kysten må motiveres til å hogge dersom aktiviteten skal økes
• Flere prosjekter med skogpådrivere
• Evaluering av den offentlige veiledningstjenesten
• Kompetanseutvikling for skogeiere (organisatorisk innovasjon)

Økt verdiskaping i treindustrien med norsk råstoff
• Konkurranseulemper i forhold til svensk treindustri må fjernes
• Bedre utnytting av kvalitetsvirke fra kystskogen

Treforedlingsindustrien har en nøkkelrolle
• Stabile rammebetingelser, spesielt vektlegging på god infrastruktur

De skogbaserte verdikjedene i Norge er koblet sammen gjennom ulike former for interne leveranser. I Kystskogbruket har vi stor tro på at vi viser helheten best ved at aktørene i skogbruket og skogindustrien samarbeider. En forutsetning for å lykkes er at Skognæringa samarbeider med forvaltning og politikere.

Les hele rapporten her.

Notatet lagt fram for landbruksministeren
 

Kontaktpersoner:

Rolf Røtnes, DAMVAD, mob. 970 43 859

Vidar Kjesbu, Skognæringa Kyst/ Norske Skog Skogn, mob. 992 10 505

Viggo Rasmussen, Skognæringa i Trøndelag/ Moelven Van Severen, mob. 913 34 620
  
Kjersti Kinderås, Skognæringa Kyst, mob. 952 39 006