TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystlynghei - høringsuttalelse til forskrift

Kystlynghei - høringsuttalelse til forskrift

Skognæringa Kyst gir i sin høringsuttalelse uttrykk for at forslaget til forskrift for kystlynghei er uakseptabel.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 01.11.2012

For å sikre et best mulig resultat ved ivaretakelse av naturtypen kystlynghei sikt det gis et bredere og bedre kompetansegrunnlag enn det som er gjort i de framlagte høringsdokumentene skriver Skognæringa Kyst i sin høringsuttalelse til Direktoratet for Naturforvaltning.

I uttalelsen påpekes at den økte etterspørselen etter trevirke skje med bakgrunn i tilstrekkelig miljøkunnskap og ivaretakelse av naturmangfold, opplevelseskvaliteter og kulturverdier. Det er viktig at beslutninger og avveininger gjøres med grunnlag i faktisk kunnskap som gir dokumenterbar og etterprøvbar informasjon om de naturressursene som skal forvaltes. Dette gjelder også bevaring av viktige områder med kystlynghei for ettertida gjennom økt skjøtsel og andre nødvendige tiltak. Arbeidet gjennomføres etter faglige vurderinger og oppnåelige planer. Kystlynghei har lenge vært områder uaktuelle for skogbruk og en naturtype der bevaring av kulturarv bør være prioritert.
Vi mener at arealinformasjonen som legges til grunn oppdateres og verifiseres før det kan være aktuelt å sette av områder som utvalgt naturtype kystlynghei.

Det fokuseres de områdene som man i dag kan definere som kystlynghei og som det er realisme i å kunne skjøtte videre, slik at de framstår som kystlynghei også i framtiden. Avsetting av gjengroingsarealer utover det som er intensjonen for skjøtsel eller som det er realistisk å gjenopprette, vil vanskeliggjøre alternativ virksomhet i områdene.

Skognæringa Kysts høringsuttalelse.

Høringsdokumene DNs hjemmeside.