TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Rekruttering til skogbruket

Rekruttering til skogbruket

Gode erfaringer med gjennomført skogbrukskurs ved Støren ungdomsskole i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag gir grunnlag for videre oppfølging

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 06.09.2012

Dette fremgår av utarbeida rapport - Skogbrukskurs Støren ungdomsskole, skoleåret 2011/2012. Gjennom samarbeidsprosjektet LENSA har Midtre Gauldal kommune i samarbeid med Midtre Gauldal skogeierlag, Støren ungdomsskole og Aktiv skogbruk gjennomført et prosjekt der det ble tilbudt 7 dagers skogbrukskurs for 10. klasse ved Støren ungdomsskole.

Skogbruket har, både lokalt og nasjonalt, et rekrutteringsbehov. Det er derfor viktig at skogbruket profilerer seg og viser hvilke muligheter som finnes innenfor fagfeltet. Målgruppen for dette prosjektet var 10. klasse, som skulle velge yrkesretning for videre utdanning. Det var derfor viktig å kunne vise dem hva skogbruket kan tilby, og hvilke muligheter som finnes både innen yrkesrettet utdanning og høyere utdanning. Målsettingen med prosjektet var å øke interessen for skogbruk blant avgangselevene ved ungdomsskolen, og at dette kan påvirke skole- og fremtidig yrkesvalg.

 Gode erfaringer

 De ulike aktørene hadde ulik inngang når det gjelder målsettingene med kurset. Midtre Gauldal kommune ønsket å sette fokus skogbruk, og å gi elevene ved  skolen innføring i skogbruket og dets betydning for kommunen. I tillegg har skogbruket et  rekrutteringsbehov. Gjennom et slikt kurs vil en kunne gi elever som ønsker det den nødvendige  innføringen  i faget som gjør at de ønsker å videre innenfor fagfeltet

Kommunen er meget godt fornøyd med resultatet. Flere av deltakerne har praktisert en eller flere av kursdelene gjennom sommeren enten i egen eller andres skog. Dette har da i all hovedsak gått planting og ungskogpleie, men også noe motorsagarbeid. Elevene fikk mulighet til å kjøpe verneutstyr. Hele 13 av 15 elever valgte å benytte seg av dette. Dette viser også at de har tenkt å praktisere det de lærte.

 Støren ungdomsskole ønsket å kunne tilby noe praktisk til elevene. Mye av skoledagen består av teoretiske fag, og det kan derfor være viktig å bryte opp dagen og uka med noe mer praktisk rettet arbeid.

 Skolen sier at deres erfaring er at det er en kjærkommen praktiskrettet læringsarena, med innslag av naturfag, matematikk, motor- og mekanikklære og friluftsliv. De er meget godt fornøyd med det faglige nivået kurset har gjennom faglig dyktige instruktører.

 Tilbakemeldingene fra elevene er at de oppfatter kurset som profesjonelt, trygt og inkluderende. Kurset opplevdes av elevene som svært lærerikt. For mange av elevene har kurset direkte relevans i forhold til oppgaver de vil møte ved å vokse opp gård.

 Aktivt Skogbruk stilte med 3 instruktører kurset. Dette var Morten Lien, Ingebrigt Landsem og Vidar Ingstadbjørg.

Rekruttering i skogbruket

 

 

 

 

 

 

 

Nye kurs er under planlegging

Skogbrukssjef Kai Børge Amdal i Midtre Gauldal kommune sier at kurset var en suksess og at nye kurs er under planlegging.

I en kommentar sier fylkesskogsjef Tor Morten Solem hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag at rekruttering er en av hovedutfordringene for skogbruket fremover. Initiativet i Midtre Gauldal er et verdifullt tiltak for å bedre rekrutteringen.Vi tror at dette er en modell som kan anvendes i flere kommuner. Igangsatt prosjekt Velg Skog Trøndelag vil også være en god hjelper i det videre arbeidet med rekruttering til skogbruket.