TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Klimameldingen tar i bruk klimapotensialet i skog

Klimameldingen tar i bruk klimapotensialet i skog

Regjeringen la i dag fram stortingsmelding om klimapolitikken. Skogen får en viktig rolle for et bedre klima. Dette er en stor dag for skognæringa i hele landet!

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 25.04.2012

 Klimaskoger skal utredes
I Klimameldinga tas etablering av klimaskoger opp  som et godt klimatiltak. Regjeringa vil utrede en ordning med frivillige klimatiltak i skog. Blant annet skal muligheten for å lage samarbeidsavtaler med grunneiere om etablering av klimaskoger utredes.
Kystskogmeldinga (2008) viste at dersom det etableres klimaskoger halvparten av de produktive gjengroingsarealene (ca 5 mill. dekar) vil det disse arealene kunne bindes 8-10 mill. tonn CO2 pr år i 80 til 100 år. Sekundærbinding ved bruk av trevirke og karbonbindingen i den øvrige skogen kommer i tillegg.  

Forventer økt hogst
Regjeringen forventer at avvirkningsnivået vil øke fra dagens 10 millioner kubikkmeter i året til 13 millioner kubikkmeter i 2020. Landbruksmeldinga som ble lagt fram i høst viser til at kystfylkene har størst potensiale for økt avvirkning mellom lang sikt. De betydelige skogressursene også i denne delen av landet vil bidra til økt verdiskaping.

Skogtiltak  og økt trebruk
Regjeringen følger FNs klimapanelets råd om å føre en aktiv og bærekraftig skogforvaltning. Andre tiltak som presenteres i meldinga som skal bidra til dette er:

  • Skogarealet skal økes, gjennom tilplanting av skog nye områder. Det skal samtidig utvikles miljøkriterier for dette. Det er også et mål å redusere avskogingen som skjer i Norge knyttet til omdisponeringer av større skogarealer til for eksempel alpinanlegg og veier.
  • Karbonlageret i skogen skal økes, gjennom en aktiv, bærekraftig skogpolitikk som blant annet inkluderer styrket innsats innen skogplanteforedling, økt plantetetthet og gjeninnføring av forbud mot hogst av ungskog, samt ved å styrke skogvernet.
  • Bidra til økt karbonopptak gjennom gjødsling av den best egnede skogen. Også dette området skal det utvikles miljøkriterier.
  • Bedre incentivene for uttak av råstoff til bioenergi. Det skal legges særlig vekt å ta ut mer hogstavfall som greiner og topper (GROT).
  • Sikre mer bevisste valg av klimavennlige konstruksjonsmaterialer i byggsektoren, for eksempel trematerialer som kan gi mindre klimagassutslipp i en livsløpsammenheng, enn andre tradisjonelle materialer.


Les heile klimameldinga her;
http://www.regjeringen.no/pages/37858627/PDFS/STM201120120021000DDDPDFS.pdf 

Melding om kystskogbruket kom i januar 2008:
http://www.kystskogbruket.no/userfiles/files/Kystskogmeldinga/Melding_om_kystskogbruket.pdf

Rapport fra Klimaskogkonferanse i Bodø 2009: http://www.kystskogbruket.no/userfiles/files/Klimaskograpport.pdf