TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Oppstart av arbeid med hovedplan for skogsbilveier i Vest-Agder

Oppstart av arbeid med hovedplan for skogsbilveier i Vest-Agder

Kystskogbruksmeldingen har som overordnet målsetting at verdiskapingen i skognæringen i kystskogbruket skal fordobles innen 2020. For å nå dette målet er det avgjørende med et effektivt og godt planlagt skogsveinett i fylket.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 02.03.2012

Det store verdiskapingspotensialet i skogbruket i kystfylkene er synliggjort i Melding om kystskogbruket som kom i 2008. Skogressursene i Vest-Agder øker kraftig, og har aldri vært større enn i dag. I Vest-Agder ble det i 2011 satt avvirkningsrekord med 254 000 m3. Den store skogreisinga med gran i Vest-Agder etter krigen gjør at hogstpotensialet vil være økende de kommende årene.

Effektive og godt planlagte skogsbilveier er helt avgjørende for å kunne skape lønnsomhet for den enkelte skogeier og ikke minst bedre lønnsomhet i verdikjeden videre i skognæringen. Klimaendringer gjør at kravet til veistandard øker og et ajourført veinett er viktig i forhold til kommunens beredskap.

Hovedplan for skogsbilveier er å regne som et forprosjekt til Skogsbilvegprogram for kystfylkene i regi Kystskogbruket og en direkte oppfølging av Kystskogbruksmeldingen. Vest-Agder Fylkeskommune ble medlem av Kystskogbruket i 2011.

Programmet vil oppsummere arbeidet med hovedplanene og si noe om hvor skogen står, om verdiskaping og investeringsbehov frem til 2020.

Ifølge embetsoppdraget for 2012 fra Landbruks- og matdepartementet skal Fylkesmannen følge opp og bistå kommunenes arbeid og bruk av hovedplaner og regelverk som grunnlag for en helhetlig utvikling av skogbrukets infrastruktur, herunder nybygging, ombygging og økt vedlikehold av skogsveger. Fylkesmannen får bistand fra Statens Kartverk og Kystskogbruket for å gjøre arbeidet mest mulig effektivt og kvalitetssikkert. Arbeidet skal i tillegg bidra til at INON og kartverkets databaser Vbase og VEG blir ajourført.

Det er utarbeidet maler med tilhørende veiledere for de enkelte deler av utarbeidelsen. Arbeidet er delt i 2 faser, hvorav fase 1 er ajourføring av eksisterende veier, og fase 2 setter fokus fremtidige veier, ombygginger og vedlikehold.

Gjennom hovedplanarbeidet får vi kartfestet de fleste skogsveier i Vest-Agder og gjort en kommunevis vurdering av behovet for fremtidige nyanlegg og ombygginger