TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skognæringa i Rogaland tek ansvar

Skognæringa i Rogaland tek ansvar

Alt frå skogeigarar, sagbruksfolk, bioenergiaktørar til byggmeistrar sette kvarandre stemne i Stavanger for å danna Rogaland skognæringsforum.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 23.09.2011

Frå venstre: Svein Alsvik, Hallvard Bakka, Markus Junge, Jan Ivar Rødland   Foto: Lars Slåttå

Rogaland skognæringsforum er ein interesseorganisasjon for skogsektoren i Rogaland. Føremålet er å styrka og utvikla skognæringa i fylket. Forumet skal gi dei ulike verdikjedene i skognæringa ei felles stemme i samfunnet.

Eit interimstyret med Hallvard Bakka som leiar har førebudd stiftinga av forumet. Etter vedtektene som blei vedtatt på stiftingsmøtet, skal forumet leiast av eit styre på fire personar med to vararepresentantar. Det skal leggjast vekt på å få til representasjon frå ulike delar av næringskjedene. Etter valet er desse med i styret:

- Hallvard Bakka, leiar, Skogselskapet i Rogaland
- Jan Ivar Rødland, nestleiar, Vestskog BA
- Svein Kjetil Rønnevik, Norsk bygdesagforening Rogaland
- Sigvald Nodland, Bio Dalane as

Vararepresentantar:
- Svein Alsvik, juletrenæringa/Vestskog 
- Markus Junge, Nortømmer as

Fylkesmannen si landbruksavdeling stiller sekretariatshjelp til disposisjon i ein oppstartfase.

Det er etter kvart danna slike skognæringsforum i alle ti kystskogbruksfylka. Saman har desse foruma danna ein paraplyorganisasjon, Skognæringa Kyst. Denne organisasjonen skal blant anna samordna arbeidet i fylkesforuma.

Kommunikasjonsstrategi
Utarbeiding av kommunikasjonsstrategi er noko av det første Rogaland skognæringsforum tek tak i, og det er leigd inn hjelp med kompetanse på omdømmebygging og kommunikasjon for å sikra ein god prosess og eit godt resultat.

Skognæringsforumet forventar at kommunikasjonsstrategien blir ferdig på vårparten 2012.